596 – Indreto izahay mitomany

1. Indreto izahay mitomany
Fa be alahelo ny fo;
Ny ota no fototr’izany,
Ny heloka sy ny mania;
Fa reraka, re, ny fanahy,
Mahantra sy be ahiahy,
Ka tena variana ery

2. Ry Tompo, Izay mofon’ny aina
Ry rano mamelona anay,
Tsinjovy izay mitaraina,
Mahantra izao izahay!
Onòny ny fonay fa voa,
Omeo izay mahasoa,
Monena aminay Hianao.

3. Ny fonay dia be hetaheta.
Maniry indrindra Anao;
Ry Tompo, mba mampahareta
Anay ho mpanaraka Anao;
Ny reraka ataovy mahery,
Vonjeo izahay olom-bery
Matoky Anao izahay!

594 – Ry Tompoko malala, mpiandry tsara ô

1. Ry Tompoko malala,
Mpiandry tsara ô!
Hianao no mahalala
Ny hasasarako.
Ny ota an-tapitrisa
Izao mandreraka!
Ka manomeza ahy
Fiadanana!

2. Ry Tompoko malala,
He, zatra Hianao
Mampody ny adala
Niala taminao;
Ampiadano aho,
Tariho lalana,
Ka mahareta, Tompo
Aza sasatra!

3. Ry Tompoko malala,
Te-hody aho izao,
Fa manina ny vala
Ny ondrikelinao;
Ka mitalaho aho:
Vohay, ry Jeso ô,
Izay mba efitrano
Hitoerako!

593 – Ry Jeso ô, Mpanjakanay

1. Ry Jeso ô, Mpanjakanay,
Hadinonao va izahay,
No tsy omenao faingana
Ny rano mahavelona?

2. He, maina sy mangetana
Sy ivesarana entana,
Ka mapiferin’aina anay
Ny efitra onenanay.

3.Tsy hitanao ve, Tompo ô,
Fa valaka sy rera-po,
Malain-kanaraka Anao
Ny olom-boafidinao?

4. Aidinao ny Fanahinao
Sy fifaliam-po vaovao;
Ny ranon’aina anie
Hatondrakao ny tany re!

5. Reseo ny fahavalonay,
Omeo rariny izahay,
Tapahonao ny gadranay,
Ampiadano izahay!

592 – Be ny mampahory

1. Be ny mampahory
Aty, Jesosy ô!
Kely, osa, ory,
Ny mpanomponao.
Ry Mpiandry lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re,
No iankinako.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.

2. Miarova ahy,
Jesosy Tompo ô!
Tena sy fanahy
Hasoavinao,
Ry Mpamonjy lehibe,
Anao ny tenako;
Hianao irery re
No vatolampiko.
Tompo ô, ny foko
Manantena Anao.

591 – Ry Jesosy, Izay Mpiahy

1. Ry Jesosy, Izay Mpiahy,
Mba henoy izao;
Raha misy mamely ahy,
Mba reseonao!

Fiv : Ry Jesosy, mba henoy izao;
Raha misy mahory ahy,
Mba tsarovinao!

2. Raha avy ny devoly
Ka mandrahona,
Raha ny nofo manangoly
Sy manintona,
Ry Jesosy, sns…

3. Be ny fahavalo fetsy
Mampahory izao,
Izaho dia mora resy,
Ka vonjeonao!
Ry Jesosy, sns…

4. Raha misalasala aho,
Mba toroy ny to!
Ary raha mitalaho,
Amindraonao fo!
Ry Jesosy, sns…

5. Miangavy mafy aho,
Ry Mpamonjy ô!
Mba vonoy ny fahotako
Amin’ny ranao.
Ry Jesosy, sns…

6. Raha tapitra ny andro
Ivelomako,
Hazavao, ry Masoandro,
Ao am-pasako,
Ry Jesosy, sns…

599 – O, Ry Jesosy mifaly ny foko

1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
Raha tsy lavitra Anao,
Ka mba mangataka indrindra re aho.
Ary mifona aminao;
Tano ny zanakao mba tsy ho very,
Tano akaiky Anao !
Zaza adala ka mety hiery,
Raha dia lavitra Anao.

2. Aza manary izay mitalaho,
Fa mba vonjeo anie;
Tena mahantra sy ory re aho.
Diso sy meloka be;
Nefa maniry hiova ho tsara,
Ka ta-hanoa Anao,
Ary ny zavatra izay voarara,
Tsy mba hataoko izao.

3. Raiso, ry Tompoko, ny fikasako,
Raiso ny foko anio !
Raha ny marina no ialako,
Dia ahitsio sy ampio;
Fa Hianao, ry Mpamonjy mahery,
No tsy mba mety mandao,
Ary izaho dia tsy mba irery,
Fa tsy ho lavitra Anao.

598 – Omeo mba handramako

1. Omeo mba handramako
Ny fitiavanao,
Hahaizako, ry Jeso ô,
:,: Hiavana aminao :,:

2. Iriko re ny tavano,
Ry Ilay malalako,
Fa tiako ny hahita Anao,
:, Izay Sakaizako :,:

3. Raha ao ny ali-maizim-be,
Izay handehanako,
Ho eo an-tananao anie
:,: No hahafatesako :,:

4. Ka tsy mba hatahorako
Ny aizim-pasana,
Hatsangano ny tenako
:,: Ho tena sitrana :,:

595 – Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako

1. Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako.
Tantano mba handroso ny diako,
Hazony tsy hania ny zanakao,
Ry Raiko ô, avia, tarihonao.

2. Ny foko ta-hanoa ny didinao,
Kanefa mora voan’ ny ratsy izao,
Ka dia mba fenoy ny herinao.
Ry Raiko ô, henoy ny zanakao.

3. Rehefa tsy mahita ny làlana
Ka toa tsy ho tafita ny lalina,
Fa ketraka ny aiko, dia raisonao,
Trotroy aho, Raiko, an-tratanao.