439 – Mba taomy aho e

1. Mba taomy aho e,
Ry Tompo ô !
Ho tonga zanakao
Madio am-po.
Mba taomy aho e,
Ho tia Anao tokoa !
Ny fo atolotro
Mba raisonao.

2. Tariho aho e,
Ry Jeso ô !
Aza ilaozanao,
Fa be manjo.
Trotroy an-tratranao
Ny ondrikelinao
Ka ento mody izao
Ilay nania.

3. Diovy aho e,
Fanahy ô !
Diniho sy hazavao
Ny toetro.
Diovy aho e,
Ny fo ovay ho vao,
Ka ny fanahiko
Onenonao.

438 – Avia, Jehovah Tomponay

1. Avia Jehovah Tomponay,
Handray ny vavakay,
Fa mitaraina izahay,
Valio ny hatakay :

Fiv : :,: Avia :,: handray ny fonay,
:,: Avia :,: ry Tomponay !

2. Savao ny alahelom-po
Mba hifalianay ;
Na mafy aza ny manjo,
Matoky izahay !
sns…

3. Avia, ka taomy izahay,
Ho tonga zanakao ;
Mba averenonao indray,
Fa te-ho olonao :
sns…

4. Manolo-tena izahay
Mba ho mpanomponao;
Ny fonay no atolotray,
Ka raiso ho Anao :
sns…

5. Raha avy ny hodianay
Ho any aminao,
Mba raiso ny fanahinay
Ho ao an-dapanao :
sns…

437 – Ry Jeso Kristy Tompo

1. Ry Jeso Kristy Tompo,
O! Ampio ny olonao!
Ampianaro mba hanompo
Sy hanao ny sitrakao;
Malemy aho re,
Ka omeo ny herinao,
Tsy hivily, tsy hania,
Fa hanara-dia Anao.

Fiv : O! vonjeo, O! vonjeo,
Ka tantano sy jereo;
Aza afoy izahay,
Fa Hianao no Avotray.

2. Ny foko mba diovy,
Ry Mpamonjy lehibe!
Ka ambeno sy arovy,
Sao dia very aho re,
Iriko indrindra koa
Ny hitombo sy hamoa,
Ka ny voka-tsoa rehetra
Ho Anao, ry Jeso ô!
O! vonjeo, O! vonjeo,
sns…

3. Mba raisonao, ry Tompo!
Ho anao tokoa izao
Izay anananay rehetra,
Ka anarano fo izao,
Fa maty Hianao
Noho ny fitiavanao,
Ka tsy hanay hadinoina
Ny fitiavanao anay :
O! vonjeo, O! vonjeo,
sns…

436 – Ny foko, ry Jehovah ô!

1. Ny foko, ry Jehovah ô!
Mba ento ho Anao,
Diovy ho fonenanao,
Ho tsara sy vaovao.

2. Fanahin’Andriamanitra ô!
Midina ato koa,
Ovay ny saiko mba hadio
Sy masina tokoa.

3. Ny aiko no navotanao,
Ry Jeso be fitia!
Mba hanompoako Anao,
Ry Tompoko, avia!

4. Ry sofiko, mba mihainoa !
Ry maso, mijere !
Ry tongotra aman-tanako,
Hajao ny Tompo e!

5. Ry tena sy fanahy koa!
Avia hankatô
Ny tenin’ny Mpanavotra,
Izay masina sy tô

435 – Iza no hanoa ny Tompo lehibe ?

1. Iza no hanoa ny Tompo lehibe ?
Iza no hanaja Azy tsara re ?
Iza no hitady olon-kafa koa,
Mba hanaiky sy handray ny Tompo soa ?
Indreto, Jeso Tompo! izahay izao
Avy mba hanompo, avy ho Anao

2. Tsy an-tery re no ilatsahana
Toy ny olom-bery nadevozina;
Ta-hanompo tsara izahay izao
Ta-hamelkoa izay toherinao :
Eny, Jeso Tompo! ta-hanao tokoa
Izahay mpanompo izay nasian-tsoa.

3. Na dia ta-hanompo aza izahay,
Be ny fahavalo iadianay;
Izahay malemy feno tahotra,
Mba tsy horeseny, manampianay,
Kapiteny sahy! entonao izao
Mba hitomban-dahy ny mpiadinao.

4. Mafy re ny ady, maro be no voa,
Misy tsy mahandry, be ny maty koa;
Izahay mpanompo miandrandra Anao;
Tompo izay tsy toha! mba herezonao :
Tompo manan-kery! hatanjahonao
Izahay, sao very ka afaka aminao.

434 – Ny foko, ry Mpamonjy

1. Ny foko, ry Mpamonjy,
Atolotro Anao ;
Maloto ka diovy,
Mba ho fonenanao.
Ny ranao, izay nalatsaka,
No aoka mba hanafaka
Izao fahotako be izao.

2. Ny fahoriam-poko
Atolotro Anao,
Fa he, mampitoloko,
Manindry mafy ao ;
O, ry nijaly an-tsitrapo,
Tohany ny fanahiko
Mba tsy hamoy fo izao.

3. Ny fifaliam-poko
Atolotro Anao,
Arovy tsy aloto,
Diovy ho Anao,
Ampio ho tanteraka,
Ho tonga ao an-danitra
Hanatrika ny tavanao !

4. Ny tenako rehetra
Atolotro Anao,
Anao tsy misy fetra,
Anao, re, hatrizao,
Ka raiso ho fanananao
Hanompo sy hanaja Anao,
Ry Tompo sy Mpanjaka ô !

433 – Mba taominao ny fo izao

1. Mba taominao ny fo izao,
Ry Jeso be fitia
Hanarahako Anao,
Ka mba tsy hania.

2. Mba taominao ny fo izao,
Hamoizako ny tany,
Fa izao rehetra izao
Dia mora lany.

3. Mba taominao ny fo izao
Hanaraka ny dia,
Izay nomban’ny olonao
Tsy naniasia.

4. Mba taominao ny fo izao,
Hahaizako hifaly,
Fa aty ny olonao
Ory sy mijaly.

5. Mba taominao ny fo izao,
Ho any amin-dRainao,
Mba ho reko hatrizao
Ny hafin’ny aino.

431 – Na be no mahareraka

(Maintimolaly)
1. Na be no mahareraka,
Tsy mety kivy ny mino;
Ny Tsitoha no heriny
Ny lehibe no tohany.

2. Ny hani-mandrakariva
Mofo avy an-danitra
Ny sotroin’ isan’andro
Dia rano mahavelona.

3.Manda afo no arony
Finoana no ampingany,
Vavako no fofon’ainy,
Odiaina no tànany.

4. Ho lavorary ny diany,
Ho resy ny fahavalony.
Dia sitraka no itany,
Voninahitra no azony.

5. Mahereza ilay malala
Aza ketraka hanompo,
Lasa ny Mpitari-dàlana,
Hanamboatra ho anao.

429 – Inty ny olonao, Jeso Tompo ô

1. Inty ny olonao, Jeso Tompo ô,
Fa nandre ny antsoano
He, maniry mba hotarihinao
Ho akaikinao kokoa.
Mba tariho aho, Jeso Tompo ô!
Eo akaikinao kokoa,

Fiv : Mba tariho aho, Jeso Tompo ô!
Mba ho olonao tokoa.

2. Tsy ny sitrako, fa ny sitrakao
No iriko mba hatao,
Fa navotanao ny mpanomponao
Ka manaiky ho Anao.
Mba tariho aho, sns…

3. Raha mitokana mba hivavaka,
Ka miresaka Aminao,
Velombelona ny fanahiko,
Tafakambana Aminao.
Mba tariho aho, sns…

4. Raha avy re izay hodiako,
Hody Aminao indray,
Ao ny saiko vao tena afa-po
Tonga ao an-tranon-dRay.
Mba tariho aho, sns…