428 – Reko izao ry Tompo

1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
Miantso izany mpanompo mba ho irakao!
Inty! Inty! sns…

Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
Ekeko re ny ho miaramilanao
Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho!

2. O! Diovy Tompo izany molotro!
Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
Inty! Inty! sns…

3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!
Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
Inty! Inty! sns…

4. Reko izao ny toky hoe : “Momba ahy Hianao”
Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
Inty! Inty! sns…

427 – Ho vavolombelonao

1. Ho vavolombelonao
N’aiza n’aiza no aleha
Izay no faniriana vao
Sy hataoko rehareha.
Ka raha asa no atao
Inty tokoa fa vonona
(ho vonona aho)
Tsy hiala na handao,
Tompo ô, iraho aho!

2. Ho vavolombelonao
Eran-tany raha ilaina
Toy ny loharano vao
Izay mamelombelona aina.
Hanasoa ny tany hay
Efa mihamaina taho
(mihamaina)
Tompo ô, inty indray
Alefaso, vonona aho.

3. Ho vavolombelonao
Ao anaty fitsapana,
Ka hijoro ho Anao,
Na fefena, na raràna,
Tsy hiahotra ny dia :
Fa Hianao naniraka ahy
(naniraka ahy)
Tsy hiahotra aho satria
Amiko Hianao Mpitahy.

430 – Endrika sariaka

1. Endrika sariaka no
Anompoako Anao,
Jehovah Ray.
Fa tafika nidika;
Izaho dia olonao mandrakizay.
He! Ny foko afa-jaly
Tena ravo, sady falifaly,

Fiv : Ka endrika sariaka no
Anompoako Anao Jehovah Ray.

2. Fa tsaroan’izany saiko,
Mandra-maty ho tadidiko,
Ny nanavotanao ny aiko,
Ilay fanahy sarobidiko.
Fa nomena fahendrena
Izay ekena fa ny famonjena,
Ka endrika sariaka sns…

3. Be ny zavatra mihàtra
Mampahory sy mandrera-po ;
Kanefa ireny tsy handratra
Ny arovanao, ry Ilay tsitoha.
Fa ny fony tena tony
Tsy mba kivy, tsy mba taitra intsony
Ka endrika sariaka sns…

4. Misy ve ny mampanahy
Sy ny zava-manahirana ?
He, tsy kivy ny fanahy
Fa hijoro, ka ho mirana.
Fa Jehovah, Ray mahery,
Miandany sady koa mijery
Ka endrika sariaka sns…

432 – Mandra-piavin’ny Tompo

1. Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha,
Ny teny tsara nomeny tadidio :
Ny adidinao , tontosay sy efao
Mijery ny ataonao ny Ray.

Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
He, ny Tompo faly aminao,
Koa tanteraho ireo adidinao,
Mba ho mpanompo mahasoa.

2. Mandra-piavin’ny Tompo, miasà
Ampitomboy ireo talenta azonao,
Vola, fahaizana, aina, hery koa
No anompoy ny Tompo Tsitoha.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…

3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
Ny ràny anie nanavotany anao !
Ny hafany tanteraho sy hajao
Valio ny fanavotany anao.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…