400 – Tompo Tsitoha, izahay mifona

1. Tompo Tsitoha, izahay mifona
Mba mihainoa, ô, mba manatona!
Ka mamindra fo aminay mpanota,
Hoafaka ota

2. Raha averina aminay mpanota
Izay mendrikahoanay ho vali’ota,
Dia ho anajaranay re ny hijaly,
Fa tsy hifaly.

3. Indro izahay fa vovoka sy tany,
Reraka, osa, sady mitomany,
tratry ny mafy mampiferinaina,
Ka mitaraina.

4. Noho Jesosy Zanaka malala,
Izay nijaly solonay adala,
Dia mba vonjeoizahay mahantra,
Ry be fiantra.

5. Ray be fitia, tokin’ny mahantra,
Mba manampia anay, ry be fiantra,
Fa miandrandra izahay mijery
Anao irery!

417 – Nandao Anao ela aho

1. Nandao Anao ela aho, Raiko ô!
Izao dia te-hody aho;
Maniry hiankina an-tratranao,
Izao dia te-hody aho.

Fiv : :,: Inty tamy aho,
Raiko malala ô,
Raiso ny tanako. :,:

2. Maniry hanana fiadanam-po,
Izao dia te-hody aho,
Sy mba hivesatra ny zioganao,
Izao dia te-hody aho,
Inty tamy aho, sns…

3. Itambesaran’ny ota natao
‘Zao dia te-hody aho,
Matoky anefa fa horaisinao
‘Zao dia dia te-hody aho.
Inty tamy aho, sns…

4. Raha tsy mendrika ny ho zanakao,
Izao dia te-hody aho,
Ataovy isan’ny mpanomponao,
Izao dia te-hody aho.
Inty tamy aho, sns…

5. Indro fa tazako ny sandrinao,
Izao dia te-hody aho,
Mitsotra mba hisakambina re,
Izao dia te-hody aho
Inty tamy aho, sns…