581 – Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo

1. Aiza re no hahitako
Izay hampionona ny fo?
Iza re no handrandraiko,
‘Ndrao dia tolan’ny manjo?
O! ry ory sy mahantra,
Manatòna Ahy izao
He, ny foko feno antra
Hampiadana anao.

2. Aiza re no hahitako
Izay hanala tahotra?
Fa ny làlana ombako,
Mahatora- kovitra!
Aza kivy, ry mahantra:
Manatòna Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Ampy hiafenanao.

3. Aiza re no hahitako
Izay hamela heloka?
‘Ndrisy re ity fahotako
Tena mahaketraka!
Ry sakaizako mahantra!
Mba minoa Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Hanavotako anao.

4. Ry Jesosy ô! Malala!
Fialofako Hianao;
Izaho tsy hisalasala
Hiantoraka aminao.
Eny, manatòna Ahy
Feno fitiavana;
Aza manana ahiahy;
Izaho no mpiantoka.

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

1. Jeso no anjarasoa
lzay mahafa-po tokoa,
Soa tsy manam-paharoa,
Ahy Jeso : Ampy izay.

Fiv : Ahy Jeso hatrety
Ahy Jeso hatrary
Ahy Jeso Zoky tia
Mandrakizay doria, doria.

2. Vola sy harena be
Maro tia tokoa anie;
Nefa mamiko ny hoe:
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

3. Fahefana, laza soa
Mahafatifaty koa;
Nefa izao no tena soa:
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

4. Eny, izao rehetra izao
Tsy hamoizako Anao,
Ry Jeso izay tsy mandao!
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

5. Jeso, aina, hery, zo;
Jeso, lova tsy mba lo;
Jeso, fianinam-po;
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

478 – Ny hirako izao Ray be fitia

1. Ny hirako izao,
Ray be fitia,
Ny ho akaikinao
Bebe kokoa,
Izay, re, no hirako,
Mandrapahafatiko;
:,: Akaikinao:,:

2. Raha mba sarotra
Ny diako
Ka zary maizina
Ny làlako,
Ry Ray! Akaikinao
No tian’ny zanakao:
:,: Akaikinao:,:

3. Ao no hiseho re
Ny tohatra,
Mba hanatonako
Ny lanitra,
Anjely miantso ahy
Akaikinao, ry Ray!
:,: Akaikinao:,:

4. Ny fahoriana
Sy loza koa,
Raha eo anilanao,
Dia mody soa,
Ka dia tano aho
Ho ao akaikinao:
:,: Akaikinao:,:

5. Na dia hilentika
Ny androko,
Ary izao hita izao
Hilaozako,
Mbola ho hirako,
Ry Andriamanitro!
:,: Akaikinao:,:

477 – Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo ô

1. Oram-be mivatravatra
Arotsahy Tompo ô!
Fa mangetaheta loatra
lzahay mpanomponao
O! valio, O! valio,
Mitaraina, ka valio.

2. He! Malazo re ny voly
lzay maniry tsy mamoa;
Nefa raha omenao aina,
Dia ho vokatra tokoa.
O! vangio, O! vangio,
Sao dia maty, ka vonjeo.

3. Tovy eto, ry Mpamonjy!
lzay nambara fahizay,
Ka iraho ny Fanahy
Amin-kery lehibe,
O! henoy, O! henoy,
Ka valio ny vavakay.

4. He! Toa kivy ka manahy
lzahay mpiasanao;
ka ela, ry Fanahy!
Asehoy ny herinao,
O! avia, O! avia,
Misehoa, Fanahy ô!

476 – Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao

1. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mamiko izao,
Hanjary tena tafaray
Ny foko sy ny Anao
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny hazo fijaliana
Ho tonga maivana.

2. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No herin-janakao;
Hianao irery no mahay
Manampy ahy izao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ota tsy hanapaka
Ny olona afaka.

3. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mandako tokoa;
Ny ratsy dia tsy hahay
Handrombaka ahy koa.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ora izay manjombona
Ho fiadanana.

4. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No fifaliako izao,
Ny tanako dia hifandray
Amin’ny tànanao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao:
Fenoinao fanambinantsoa
Ilay kapoakako.

475 – Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa

1. Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa!
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.

2. Taomin’ny ratsy, fitahin-tSatana,
Mila ho lasan-ko babo izahay,
Fa Hianao no mahery mitàna
Tsy hahavery ny ondry iray.

3. Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy hary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.

4. Aina nomenao hisolo ny very,
Ary ny ranao naravotra anay,
Fa Hianao no nitondra irery
Fampijalian-kanitsy anay.

5. Fa ny fiainan-tsi-hita resenao
Velona mandrakizay Hianao;
Dia fiainana an-danitra omenao
lzay ondry mety manaraka Anao.

474 – Jesosy ô, Hianao no faleha

1. Jesosy ô! Hianao no faleha!
Mba hankanesana amin’ny Ray.
Ka mitariha anay Mba handeha
Amin’ny lalana marina indray.

2. Fa Hianao no Mpamonjy voatendry,
Zanaka mandrakizay Hianao;
Ka Hianao no Mpitarika hendry,
Làlana amin’ny Ray Hianao.

3. Diso ny tsara, ka dia nizotra
Tamin’ny làlana ratsy izahay;
Koa mamerena anay mba hizotra
Amin’ny làlana tsara indray.

4. Fa Hianao no mitondra ho any
Amin’ny lanitra fonenanao;
Ary tsy misy mahazo mankany
Afa-tsy amin’ny alàlanao.

5. Maro ny zavatra izay mampahory,
Fa Hianao no Mpiaro anay;
Aoka izahay tsy ho reraka akory,
Ry Mpanalàlana amin’ny Ray!

353 – Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao

1. Mba sainonao ange,
Sao tsy mba fantatrao,
Ny zava-dehibe
Nataoko ho anao:
:,:Hevero ka lazao, lazao
Izay mba vitanao.:,:

2. Ny lapako tary,
Ny fahefako tao,
Nilaozako taty
Hanavotra aina anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba foinao.:,:

3. Heveronao ange,
Ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie
Ny nahazoana anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba nentinao:,:

4. Endrey! Ny aiko koa
Nomeko ho anao:
Tsy misy zava-tsoa
Tsy foiko ho anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba taminao.:,:

5. Ry Tompo be fitia!
Endrey, ‘ty vitanao;
lzaho ‘zay mpania
Tsy mahavaly ‘zao:
:,:Ny aiko no mba raisonao
Hanao ny sitrakao.:,:

355 – Ry namako mahantra, manaram-po izao

1. Ry namako mahantra
Manaram-po izao!
Ny ota no mandratra,
Sao simba hianao;
lzay anao rehetra
Ho lasa avokoa,
Fa tsy mba misy fetra,
Ho levona avokoa.

2. Ny Tompo be fiantra
Mangora-po tokoa
Mahita anao mahantra
Fa tsy mahita soa;
Natolony ny ainy
Ho vidin’ny ainao,
Nalatsany ny rany
Mba hanadio anao.

3. Ny Tompo malahelo,
Tsy foiny hianao,
Ny feo mamelovelo
Mibitsika aminao;
Onena anao ny fony
Ka mitaraina hoe:
Ny ota ajanony.
Mba ajanony re!

354 – Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao

1. Ny Mpamonjy no mitady
Fihavanana aminao
Izy no manambitamby
Hanatonanao izao;
Sao manjary fandatsana
Ny fifonana aminao,
Ka ny mety mihavana
Amin’ny Mpamonjy izao.

2. Dieny misy hafanana
Ka mangoraka ny fo,
Manatòna ny Mpamonjy
Sao dia mangatsiaka indray.
lzao no andro famonjena,
Ka vonjeo sao neninao;
Ry mpanota, miverena
Izao ankehitriny izao.

3. Sao ity no toriteny
Fara-fanasana anao;
Sao anio no fotoana
Fara-ahavelomanao;
Ka aza mba misalasala,
Sao manjary neninao,
Raho tsy mety mahalala
Izao fotoana mety izao.

4. Indrisy! be ny fahotako,
Be ny ratsy vitako;
Sao tsy raisin’ny Mpamonjy
Ny mpanota tahaka izao?
Miverena, fa ny rany
Ampy hahadio anao;
Manatòna hosasany
lzao ankehitriny izao.