430 – Endrika sariaka

1. Endrika sariaka no
Anompoako Anao,
Jehovah Ray.
Fa tafika nidika;
Izaho dia olonao mandrakizay.
He! Ny foko afa-jaly
Tena ravo, sady falifaly,

Fiv : Ka endrika sariaka no
Anompoako Anao Jehovah Ray.

2. Fa tsaroan’izany saiko,
Mandra-maty ho tadidiko,
Ny nanavotanao ny aiko,
Ilay fanahy sarobidiko.
Fa nomena fahendrena
Izay ekena fa ny famonjena,
Ka endrika sariaka sns…

3. Be ny zavatra mihàtra
Mampahory sy mandrera-po ;
Kanefa ireny tsy handratra
Ny arovanao, ry Ilay tsitoha.
Fa ny fony tena tony
Tsy mba kivy, tsy mba taitra intsony
Ka endrika sariaka sns…

4. Misy ve ny mampanahy
Sy ny zava-manahirana ?
He, tsy kivy ny fanahy
Fa hijoro, ka ho mirana.
Fa Jehovah, Ray mahery,
Miandany sady koa mijery
Ka endrika sariaka sns…

432 – Mandra-piavin’ny Tompo

1. Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha,
Ny teny tsara nomeny tadidio :
Ny adidinao , tontosay sy efao
Mijery ny ataonao ny Ray.

Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
He, ny Tompo faly aminao,
Koa tanteraho ireo adidinao,
Mba ho mpanompo mahasoa.

2. Mandra-piavin’ny Tompo, miasà
Ampitomboy ireo talenta azonao,
Vola, fahaizana, aina, hery koa
No anompoy ny Tompo Tsitoha.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…

3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
Ny ràny anie nanavotany anao !
Ny hafany tanteraho sy hajao
Valio ny fanavotany anao.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…

530 – Fitiavana ranovelona

1. Fitiavana rano velona,
Loharano lalina;
Ka miafina ao anatiny
Ny fiainan-danitra!

2. Fitiavana no nirahina
Avy tamin-Jehovah ;
O, mba raisonao, dia ho fantatrao
Ny fahasambarana.

3. Fitiavana didy tokana
Ary didy lehibe ;
Mitoera ao, hitoeranao
Amim-piadanam-be.

357 – Efa tonga aty izao

1. Efa tonga aty izao
Teny fiainana :
Raiso mba ho fiainanao,
Teny fiainana.
He ! ny teny tsara,
Teny manan-kery :

Fiv : Tenin’ny Ray,
Tsara tokoa,
Teny fiainana.

2. Io no Filazantsara soa,
Teny fiainana :
Teny mamy indrindra koa,
Teny fiainana.
Raisonao ny teny,
Teny soa nomeny :
Tenin’ny Ray, sns…

3. Ry mpanota! Henoy izao,
Teny fiainana;
Fa fiainana ho anao,
Teny fiainana.
Kristy no nomena
Mba ho famonjena:
Tenin’ny Ray, sns…