234 – Mahery Ianao

1. Mahery Hianao,
jehovah Tompo ô!
Mombà anay mpanomponao,
Ka miarova anay.

2. Mpanjaka Hianao
Ry Zanahary ô!
Avia, anjakao izao
Ny ao anatinay.

3. Miaro Hianao,
Andriamanitra ô!
Hidera sy hisaotra Anao
No iangonanay.

4. Miantra Hianao,
Ry Tompo tia ô!
Tongava aminay izao
Mba hifalianay.

5. Ny fanomezan-tsoa
‘Zay maminay tokoa
Dia jeso ‘lay malalanao
Nafoy ho Avotray.

6. Mba raisonao, ry Ray!
Ny saotra entinay,
Ny dera, laza, hery koa,
Anao Mpanjaka soa.

233 – O! Ray Malala, asehoy

1. O! Ray Malala, asehoy
Ny hasoavanao;
Sasao ho afa-keloka
Izahay ho zanakao:

Fiv : Ho mafy ny fiezakay
Handia ny lalanao,
Tsy hisy hijanonanay,
Raha tsy an-tranonao.

2. O! Ray Malala, mba henoy
Ny feonay zanakao;
Tantano ao an-dalana
Hankany aminao:
Ho mafy, sns…

3. O! Ray Malala, hitanao
Ny hasambaranay;
Ny avotr’ain’ny Zanakao
No itokianay:
Ho mafy, sns…

232 – Ny alahady andronao

1. Ny alahady andronao,
Jesosy Tompo Masina ô!
Fotoana nitsangananao
Ka maminay mpianatrao.

2. Anio, mivory izahay,
Tahaka ireo mpianatrao;
Ka enga anie ho hitanay
Ny hazavan’ny tavanao.

3. Omeo anay, omeo indray
Ny herin’ny Fanahinao;
Havaozy ao anatinay
‘Lay Pentekosta fahizay.

231 – Ry Tomponay Tsitoha

1. Ry Tomponay Tsitoha,
Ilay iray hatrizay,
Avia, hampifoha,
Ny fiangonanay,
Atreho ny mpivory,
Fa manantena Anao;
Fohazy ny matory
Handray ny teninao.

2. Iraho ny Fanahy
Mba hanavao anay
Ka homba sy hitahy
Ny teny inoanay.
Na lehibe na kely,
Ampio sy hafanao
Hazoto hampiely
Aty ny lazanao

3. Ny asam-pamonjena
Izay natombokao,
Ambino tsy hihena,
Tahio sy tontosao!
Ny herin’i Satana
Folahy hatrizao,
Ho afa-pahotana
lzahay navotanao.

4. Arovy ny finoana
Izay naorinao;
Vonoy ny hevi-poana
Mandà ny teninao,
lzahay na be na vitsy,
Hazôny tsy hania,
Mba ho Anao mihitsy
Mandrakizay doria.

230 – Mba trotroy ny olona ory

1. Mba trotroy ny olona ory,
Ry Jesosy Tompo ô!
Tsy hirenireny saina,
Fa handray ny teninao;
:,: Olona osa, olona osa
Ento mora, Tompo ô! :,:

2. Jeso, Tomponay Tsitoha!
Taomy ny sakaizanay,
Mba ho tonga mpino koa
Sy hiankina aminao,
:,: Mba tariho, mba tariho
Izy ho mpanomponao :,:

3. Faly izahay, Jesosy,
Tratr’izao anio izao,
Tafavory ka hihaino
Ny Filanzantsaranao,
:,: Raisonao re, raisonao re
Izao fisaoranay izao! :,:

229 – Jesosy ô! Mba hasoavinao

1. Jesosy ô!
Mba hasoavinao
Ny asanay, izay atombokay
Amin’ny anaranao;
Ka mba ombay
Fa satria sitrakao,
Fa ny anaranao
No anton’ny atao.
Dia hotanterahinay
Mba ho fifalianay
Sy ho voninahitrao.

2. Jesosy ô!
Derainay Hianao,
Fa feno famonjena olona
Ny Anara-masinao!
Ny herinao
Tompo ô! Manavao
Izao tontolo izao
Ny teny masinao
Dia iankinanay;
Hianao isaoranay
Eto sy rahatrizay.

3. Jesosy ô!
Ny fanorenana
Iainanay sy hahafatesanay
Dia ny Anaranao,
Fa Izy no
Manome toky be,
Ka hitsangananay
Ho velona indray;
Dia mba horaisinao
Izahay navotanao
Amin’ny Anaranao.

225 – Aty an-tranonao izao

1. Aty an-tranonao izao
No iangonanay
Hitady soa aminao,
Hahafaka ota anay,
Hiantso ny Anaranao,
Handinika ny teninao,
Izay mahavelona anay,
Ka mba ambinonao.

2. Na vitsy aza eto izao,
Na be no tonga aty,
Dia aza mba lalovanao,
Atreho izahay!
Raha tonga eto Hianao
Dia ampy izany ho anay:
Ny fofonain’ny Tomponay
No mahavelom-po.

3. Raha misy mangatsia-po,
Mba hafanao, ry Ray;
Iraho ny Fanahinao
Hamelona anay,
Hanetsika ny mafy fo
Ho tonga mpino mankatò
Izay lazain’ny teninao
Hataon’ny zanakao.

4. Izay rehetra tonga aty
Ampirisihonao,
Ka aoka samy hankafy
Ny fanavotanao,
Ny fonay mba sokafinao
Handray ny fananaranao;
Ao aminao ny hery be,
Efao ny sitrakao.

5. Ambininao ny irakao
Hitory teny izao;
Tolorinao ny hevitrao,
Ny fony hafanao;
Sokafy re ny vavany,
Tendreo koa ny lelany
Hilaza tsara aminay
Ny sitrakao, ry Ray.