224 – Tafavory izahay ka manatona Anao

1. Tafavory izahay ka manatona Anao,
Zanahary nahary anay;
Ka mba raiso izao
Izahay zanakao;
Aza lavina re, izahay!

2. Tafavory izahay ka miantso Anao,
Ry Jesosy Mpamonjy anay;
Mihainoa, Tompo ô!
Mitenena izao,
Fa mitady Anao izahay!

3. Tafavory izahay ka miandry Anao,
Ry Fanahy Mpananatra anay;
Aidino ilay
Afonao fahizay,
Areheto aty aminay.

223 – Mba avia, malakia

1. Mba avia, malakia,
Ry mangetaheta ô!
Teny tsara no ambara,
Ka henoy erampo;
Fa Jesosy ranon’aina
No torina sy lazaina.

2. Ny Mpamonjy mahavonjy,
Mahatonga soa be,
Ka tsy maintsy ho tra-bonjy
Izay manantona Azy re
Ka henoinao ny teny
Manambara ny omeny.

3. Mba tariho sy tahio
Aho, ry Jesosy ô!
Mba ho ahy ny Fanahy
Hanazava ap am-po,
Hampahery fo sy saina,
Ka hamelona ny aina.

221 – Mivory eto izahay

1. Mivory eto izahay.
Jesosy Tompo ô!
Avaia hanazava anay,
:,: Hinoanay Anao :,:

2. Maniry mafy izahay
Hihaona aminao:
Omeo hosotroinay
:,: Ny rano velona :,:

3. Ny mofon’aina mba zarao
No anay, ry Tompo ô!
Tahio re ny irakao,
:,: Ho voninahitrao :,:

4. Ny fonay dia atolotray
Anao Jesosy ô!
Omeo hery izahay
:,: Hanao ny sitrakao :,:

5. Raha tapitra ny andronay,
Izay voafetranao,
Dia ento mody izahay
:,: Ho any aminao :,:

220 – Ry Jeso Tompo, Avotray

1. Ry Jeso Tompo, Avotray,
Mitomoera aminay;
Aidino ny Fanahinao,
Tahio izahay izao.

2. Ny sitrakao mba ambarao
Ho fantatray ny hevitrao;
Ny fonay amboaronao
Hahay handray ny teninao.

3. Ny vavanay hasinonao
Hahaizanay hisaotra Anao.
Fa be ny soa azonay
Nomenao, ry Mpanavotray.

4. Rahatrizay ny olonao
Hihoby sy hidera Anao,
Fa masina, fa masina,
Fa masina i Jehovah.

219 – Ry Mpampianatra mahay

1. Ry Mpampianatra mahay
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava.
Ny indrafon’ny Tomponay
Velaro eo imasonay
Ho fantatray mazava.

2. Mivory eto izahay
Handre ny tenin’aina,
Ka hazavao ho fantatray
Ny hevitra lazaina;
Ovay ny sainay sy ny fo
Hamantatra sy hankato
Ny tenin’ny Mpamonjy.

3. Raha hodimandry izahay,
Ka tonga ny anjara,
Bitsiho ao an-tsofinay
No tokin’aina tsara:
Ataovy mora hitanay
Ny tavan’ny Mpanavotray,
Izay hery mahavonjy.

218 – Mba miangavy, Tompo ô!

1. Mba miangavy, Tompo ô!
Iraho ny Fanahinao,
Vangio ny mpanomponao
Ampianaro izy izao!

2. Ampaladio ny sofinay
Handraisanay ny teninao,
Tendreo koa ny lelanay,
Hahaizanay hidera Anao.

3. Hiely be ny lazanao
Ambara-pahatonganao
Hitsara izao tontolo izao,
Hampody ny navotanao.

4. Fanahy, Zanaka sy Ray,
Mba raiso ny fisaoranay;
Ka raha hiala aty izahay,
Hidera Anao rahatrizay.

217 – Ry Jesosy Tomponay!

1. Ry Jesosy Tomponay!
Indreto izahay mivory,
Nefa tsy mahay mandray
Izay ambaranao akory;
Ka iraho ny Fanahy
Mba hanampy sy hitahy.

2. Maizin-tsaina izahay,
Fa taranaka mpanota;
Simba ny fanahinay,
Tena voasaron’ota,
Tompo tsara ô, tongava,
Aposahy ny mazava.

3. Ry Mazava lehibe,
Taominao ny fo malaina,
Tairo mba hifoha re,
Ka handray ny tenin’aina;
Ny fivavakay valio,
Ny ataonay mba tahio