348 – Andriamanitra tahio ny mihaino

1. Andriamanitra
Tahio ny mihaino
Ny tsy manao vava-poana
Hahazo ny iriny.
Andriamanitra
Ho masoandrony;
Ka ny Fanahy Masina
Mpitari-dalana.

2. Ny Anaran’i Jeso
No voninahiny;
Ny hamarinan’i Kristy
No fihaingoany.
Tiavo Jesosy,
Ry mino ny teny!
Katsaho fihavanana,
Ry tsy mino rehetra!

330 – Sambatra ny mankato

1. Sambatra ny mankato
Izay lazain’ny Tompon’aina,
Sy manaiky eram-po
Fa hanolotra sy saina,
Ka mitandrina ny didy
Toy ny zava-tsarobidy.

2. Sambatra izay mandà
Raha taomina hanota,
Ka dia halatsa-dra
Tsy mba mety resin’ota,
Tsy ekeny ny mpanimba,
Na ireo mpanazimba.

3. Sambatra ny olona
Izay misaina ao am-pony
Andro aman’alina
Ny lazainao, ry Mpamonjy;
Fa ataonao toy ny hazo
Maitso tsara, tsy malazo.

329 – Saotra, dera, no homena

1. Saotra, dera, no homena
Ho Anao Mpanavotray,
Hianao nanetry tena
Mba hanandratra anay.
Mba tariho, Tompo ô!
Ny fanahy sy ny fo;
Tianay ny hiaradia
Aminao ka tsy hania.

2. Raha ory sy mijaly
Eto aza izahay,
Tsy ho kivy, fa hifaly
Amin’ny anjaranay,
No mba iankinanay,
Ka inoanay homena
Ho anay ny famonjena.

328 – Mba tahio Jeso ô!

1. Mba tahio Jeso ô!
Hira, hataka sy teny;
Mba tarihonao ny fo
Hanarahanay ireny;
Hianao no Tompon’aina,
Sady mendrika hoderaina.

2. Izahay mpanomponao
Hody ao an-tokantrano,
Faly mAnao,
Ka vimbino sy tantano;
Aza avela ho irery
Izahay, fandrao ho very.

3. Saotra no atolotray,
Raha mbola aty an-tany;
Ao an-danitra indray
Dia dera tsy ho lany
Nohatao sy hohiraina
Ho Anao, ry Tompon’aina.

337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

1. Ry Jehovah, Tompo ô!
Tompo masina sy to,
Azonay ny teninao
Mampandre ny antranao
Aoka harahinay
Ka ho masina aminay,
Mba hanao ny sitrakao
Izahay mpanomponao.:,:

2. Hody izahay izao
Amin’ny Anaranao;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay,
Mba ho velona aminao
Izahay navotanao;
Be ny fahavalonay,
Ka arovy izahay:,: