265 – Ny fitiavanao

1. Ny fitiavanao
No mahagaga anay
Ry Zanak’Andriamanitra ô!
Ry Jeso Tomponay!

2. Hanavotra aina anay
No nijalianao
Ka famonjena lehibe
No azonay izao

3. Ny mofo sy divay
Izay haninay izao
Dia mampiseho aminay
Ny fitiavanao

4. Avia, Jeso ô!
Avia ankehitrio
Ka ny fanahinay sasao
Ho tsara sy madio

5. Mampaneke anay
Hanao ny sitrakao
Koa aoka tsy ho tianay
Izay tsy tianao

6. Monena aminay
Ry Tompo be fitia!
Ka aza ilaozanao izahay
Mandrakizay doria

264 – He! mahagaga anay

1. He! mahagaga anay
Ny fitiavana
Nasehonao, ry Jeso ô!
Mba ho anay

2. Ny fijalianao
Ilay tao Golgota
Indrisy! lalina takoa
Ny ngidiny

3. Na mafy aza izay
Tsy nandosiranao
Nataonao tsinontsinona
Ny tenanao

4. Ny fitiavanao
Fa tsy ny fantsika
No anton’ny nihantonanao
Tao Golgota

5. Ny ra nalatsakao
No vidin’ny ainay
Ny fijaliana nentinao
No avotray

6. Tsaroanay izao
Derainay avokoa
Ilay fitiavanao anay
Ry Tompo soa!

263 – Mandrenesa ry sofina

1. Mandrenesa ry sofina
Mifalia, ry fo
Ny feon’ny Filazantsara
Manatona anao

2. Ry olon’ota rehetra
Ry ory sy noana
Izay mameno ny kibony
Amin-java-poana

3. Jehovah no mamboatra
Izay mofon’aina
Ho an’izay rehetra
Mety hihinana

4. Kristy sy ny fitahiany
Izany mofo izany
Fa izy no mamelona
Ny maty mosary

5. Avia, ry mosarena
Ka manaràna fo
Ny mofon’aina tsy lany
Fa ampy ho anao!

262 – Indreto izahay

1. Indreto izahay
Ry Jeso ô!
Manaraka izao
Ny hafatrao
Ny fahorianao
Tsaroanay izao
Fa fatratra tokoa
Ny nentinao

2. Ny mofo haninay
Ry Jeso ô!
Milaza aminay
Ny tenanao
Ny fanavotanao
Mahafaka anay
Ka saotra re izao
Atolotray

3. Misotro ny divay
Izahay izao
Hahatsiarovanay
Ny antranao
Ny ra nilatsaka
No manadio anay
Manafaka tokoa
Ny olonao

4. Tarihonao ny fo
Ry Jeso ô!
Ho tia sy hankatò
Ny didinao
Ka tsy ny sitrakay
Fa ny Anao, Jeso
No aoka ho maminay
Ry Tompo ô!

258 – Manaraka ny hafatrao

1. Manaraka ny hafatrao,
Tafangona izahay,
Mba hahatsiarovanay
Anao, ry Tomponay!

2. Tsy azo adinoina
Ny fahorianao,
Ny dinitrao izay toy ny ra
Tsaroanay izao.

3.  Ny hazo-fijalianao
Dia tazanay izao:
Ry Zanakondry masina ô!
Tsaroanay Hianao.

4. Nijaly mafy Hianao
Nisolo voina anay:
Raha mbola velona izahay
Tsaroanay izao.

5. Raha tapitra ny andronay,
Ka tonga Hianao
Mba haka ny fanahinay,
Tsarovinao izahay.

260 – Ry Kristy ô! malalako

1. Ry Kristy ô! malalako
Sakafon’ny fanahiko
Manaraka ny hafatrao
Tsarovako ny tenanao

2. Mangorakoraka ny fo
Fa voavono Hianao
Ka saotra no atolotray
Anao, ry Ilay nalatsa-dra

3. Ny tenanao izay raisiko
Fiainako vaovao tokoa
Ny ranao izay sotroiko
No manadio ny foko koa

4. Ry Kristy ô! ampitomboy
Ny fitiavako Anao
Ny toe-piainako fenoy
Ny tena hamasinanao

5. Atolotro anio indray
Mba ho Anao mandrakizay
Ny tenako, ny ananako
Ny heriko, ny asako

256 – Mivoaka ao Golgota

1. Mivoaka ao Golgota
Ilay renirano soa
Iantsoana ny mpanota
Ho any avokoa;
Ny ratran’ny Mpamonjy
No loharanon’io,
Ka ony mahavonjy
Sy tena mahadio.

2. Mamelona ny tany
Ity ony soa ity,
Izay rehetra ombany
Miadana ery.
Vahoaka an-tapitrisa
Izay misotro ao
Mahita Paradisa
Sy fiainana vaovao.

3. Ny fo izay maratra
Ka entina mankeo,
Ny ory sy mahantra
Izay manatona eo
Mahita fanafody,
Ka sitrana avokoa,
Ny ota sy ny rofy
Dia afaka tokoa.

4. Fanahy be ahina,
Avia misotro ao,
Fa  io no mampangina
Ny alahelonao;
Fanahy ô, hatòny
Ity ony soa ity
Fa io no mahatòny
Ny faniriana aty.

5. Hianao, ry Tompon’aina!
Isaoranay tokoa,
Nanaiky horatraina
Handefa ony soa.
Ny ranao tao Golgota
No iankinanay
Fa mahadio ny ota,
Mamelona aina anay.

254 – Avia, ry mangetaheta ô

1. Avia, ry mangetaheta ô!
Ka aza dia mba mamoy fo
Fa indro misy rano velona
Izay omena mba hamelona
Anao mahantra sy variana
Ry zanakondry very làlana

2. Ny mofon’aina no atolony
Anao manaiky mba ho olony
Ny tenany no ho fihinana
Mba hahazoana fiainana
Kanefa tsy mba hovidina anie
Fa tena fanomezan-dehibe

3. Jesosy Tompo no nanolotra
Ny rany masina ho avotra
Izany raiso mba ho tanjaka
Sy toky ho anao, ry reraka
Ry mpivahiny sasatra ao am-po
Avia re, ka manaràna fo!

253 – Avia, ry Mpanavotra

1. Avia, ry mpanavotra
Tahio ny fandraisana
Sakafo namboarinao
Izao hatoninay izao

2. Ireo zava-masina
Aroso mba hohanina
Ho famelana heloka
Ho aina sy ho tanjaka

3. Tsaroanay ny dianao
Ny ra sy fijalianao
Ny nisoloanao anay
Ny nitsangananao indray

4. Ny tenanao natolotra,
Ny ranao dia nalatsaka,
Sakafo iombonanay
Ho tena sy fanahy iray