256 – Mivoaka ao Golgota

1. Mivoaka ao Golgota
Ilay renirano soa
Iantsoana ny mpanota
Ho any avokoa;
Ny ratran’ny Mpamonjy
No loharanon’io,
Ka ony mahavonjy
Sy tena mahadio.

2. Mamelona ny tany
Ity ony soa ity,
Izay rehetra ombany
Miadana ery.
Vahoaka an-tapitrisa
Izay misotro ao
Mahita Paradisa
Sy fiainana vaovao.

3. Ny fo izay maratra
Ka entina mankeo,
Ny ory sy mahantra
Izay manatona eo
Mahita fanafody,
Ka sitrana avokoa,
Ny ota sy ny rofy
Dia afaka tokoa.

4. Fanahy be ahina,
Avia misotro ao,
Fa  io no mampangina
Ny alahelonao;
Fanahy ô, hatòny
Ity ony soa ity
Fa io no mahatòny
Ny faniriana aty.

5. Hianao, ry Tompon’aina!
Isaoranay tokoa,
Nanaiky horatraina
Handefa ony soa.
Ny ranao tao Golgota
No iankinanay
Fa mahadio ny ota,
Mamelona aina anay.

254 – Avia, ry mangetaheta ô

1. Avia, ry mangetaheta ô,
Ka aza dia mba mamoy fo
Fa indro misy rano velona
Izay omena mba hamelona
Anao mahantra sy variana,
Ry zanakondry very làlana !

2. Ny mofon’aina no atolony
Anao manaiky mba ho olony,
Ny tenany no ho fihinana
Mba hahazoana fiainana,
Kanefa tsy mba hovidiana anie
Fa tena fanomezan-dehibe !

3. Jesosy Tompo no nanolotra
Ny rany masina ho avotra !
Izany raiso mba ho tanjaka
Sy toky ho anao, ry reraka !
Ry mpivahiny sasatra ao am-po,
Avia re, ka manaràna fo !

253 – Avia, ry Mpanavotra

1. Avia, ry mpanavotra
Tahio ny fandraisana
Sakafo namboarinao
Izao hatoninay izao

2. Ireo zava-masina
Aroso mba hohanina
Ho famelana heloka
Ho aina sy ho tanjaka

3. Tsaroanay ny dianao
Ny ra sy fijalianao
Ny nisoloanao anay
Ny nitsangananao indray

4. Ny tenanao natolotra,
Ny ranao dia nalatsaka,
Sakafo iombonanay
Ho tena sy fanahy iray

252 – Mba avelao ny zaza

1. Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy re,
Fa an’ny toa azy
Ny fanjakan’ny Ray!
Izany teny tsara
No ifalianay,
Ka dia tsy rarana
Ny zazakelinay

2. Ao amin’ny batisa
Trotrony izahay
Ka tena voaisa
Ho zanany indray
Atsangany handova
Ny fahasambarana
Fiainan-tsy miova
Sy fiadanana

3. Sakaizanay malaza
Ry Jeso, Hianao.
Finaritra ny zaza
Miankina aminao
Ampio, ry Mpamonjy
Ny ondrikelinao
Ho tonga voavonjy
Ao anatrehanao

251 – Ry Jeso Zana-Janahary

1. Ry Jeso Zana-Janahary
Sy fototry ny aim-baovao!
Mba aniraho ny Fanahy
Izao madinikao izao

2. Ny fahafatesanao nandresy
No aoka hiombonany
Ny herinao tsy mety resy
No mba ho fiarovany

3. Ka ny Anaranao hajaina
Dia mba omeo ny zanakay
Ka io no hialany aina
Sy hitsanganany indray

4. Tantano izy tsy ho osa
Raha lavitra ny diany
Fa raha fohy ihany kosa
Mba raiso ny fanahiny

255 – Ny ran’ny Zanakondry latsaka

1. Ny ran’ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra.
———————
Le sang de l’Agneau qui a coulé
À Golgotha m’a donné la vie
C’est la véritable ancre
Qui résiste à la tempête

2. Raha vaoratra noho ny otako,
Ka lany foana ny heriko
Ny rany masina nalatsaka
No nahitako fahasitranana.
———————
J’ai été blessé à cause de mes péchés
Et j’ai épuisé toutes mes forces
Mais Il a versé son sang sacré
par lequel j’ai trouvé la guérison.

3. Izao hira vao izao no mamiko,
Ka tonga tsy misaraka amiko:
Ny ran’ny Zanakondry no mahay
Manavotra ahy mba ho an’ny Ray.
———————
J’aime ce chant nouveau
Je ne peux m’en défaire
C’est le sang de l’Agneau qui peut
Me racheter et me faire revenir au Père

4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
Velomiko indray ny hirako
Ny amin’i Jesosy sy ny ra
Ka afaka ery ny tahotra.
———————
Et quand mon cœur est épuisé et découragé
J’entonne de nouveau mon chant
Sur Jésus et son sang
Oui, cela ôte ma peur.

.