755 – O! ry tanora, mba tsarovy

1. O! ry tanora, mba tsarovy
Ilay Tompo soa maty noho ny helokao;
Izy miantso anao moramora,
Vohay ny fonao hidirany izao.
Ny saina sy ny safidy nomeny,
Ka mba fidio ny ho mpanaraka
An’i Jesosy, Mpanjaka Tsitoha,
Ny fonao atolory hanjakany ao.

2. O! ry tanora, miambena,
Fa ny devoly dia mpamitaka mahay,
Maro, ny fandriny, ka mitandrema
Tsy ho tra-nenina re mandrakizay.
Koa ekeo anatrehan’ny Tompo.
Handao ny ratsin’izao tontolo izao.
Raha Jeso no iankinanao mafy,
lzy hiaro mba tsy hivadihanao.

3. O! ry tanora, mivavaha,
Fa Jeso Tompo dia Mpihaino vavaka,
Azy irery ny hery rehetra,
Dia matokia mba ho afa-tahotra;
Ka raha ory sy mila ho kivy,
Dia andrandraonao Ilay Tompo be fitia;
Ny fitarainanao dia hohenoiny
Ary ny fonao dia hampiadaniny.

4. O! ry Jesosy mba ampio
Izaho mpianatrao mba ho madio fo
Tantano aho, vimbino, ry Jeso.
Fa sarotra ny làlana alehako;
Iriko ny ho mpandresy ny ratsy,
Iriko hahatanteraka ny soa;
Omeo hery sy tanjaka aho,
Efao, ny asa tsara ao anatiko.

754 – Mitsangàna, mandehana

1. Mitsangàna, mandehana,
Ry zatovo be laolao!
Manatôna ny Mpamonjy,
Avelao ny sitrapo.

2. He, tsarovy fa mahantra
Sady ory hianao,
Ka hatàny ny Mpamonjy,
Dieny mbola hitanao.

3. Mandehana, mianara,
Mba ho hendry hianao;
Jeso Tompo no miandry
Hampianatra anao.

4. Ry zatovo! Mandehana,
Mba vitao ny asanao;
Mahereza, aza osa,
Ny Mahery homba anao.

753 – Tiako ny hiaraka Aminao

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
N’aiza n’aiza hitondranao ahy
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
Fa Hianao no miantso ahy.

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Tsy manana olon-kafa aho,
Fa Hianao no fiainako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

2. Hiaraka Amina aho,
ô ry Jesoa Tompoko
Hitory teny soa amin’ireo havako
Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Ho zary famonjena anie ny fahoriako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns…

4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
Tiako ny hiaraka, sns…