790 – Jeso ô, Sakaiza tsara

1. Jeso ô, Sakaiza tsara!
Be ny fitiavanao;
Tsy mba misy voarara
Tsy hihavana Aminao;
:,: Mahagaga:,:
Ny haben’ny antranao.

2. Jeso ô, mba manampia!
Ny mpanompokelinao
Tsy hivily, tsy hania,
Fa hanara-dia Anao,
:,: He, malemy,:,:
Nefa be ny herinao.

3. Jeso ô, Mpamonjy mora!
Manampia, mamonje,
Fa isan’andro, isan’ora
Misy fahavalo be
:,: Izay mamely;:,:
Ka harovanao anie!

789 – Zaza izahay, ry Jeso ô

1. Zaza izahay, ry Jeso ô!
Nefa Hianao dia tia anay
Injany re ny feonao
Miantso hoe: “Avia! Avia!”

Fiv : Mba raisonao re, mba raisonao re,
Ry Tompo ô!
Mba raisonao re, mba raisonao re,
‘Zahay izao.

2. Zaza izahay, ry Jeso ô!
Hianao taty mba zaza koa;
Tarihonao ny hevitray
Hanahaka ny hevitrao!
Mba raisonao re, sns…

3. Zaza izahay, ry Jeso ô!
Ny tenanay malemy koa;
Kanefa, he, ny herinao
Miaro ny fanahinay!
Mba raisonao re, sns…

788 – Ry Jeso Sakaizan’ny zaza

1. Ry Jeso Sakaizan’ny zaza,
Kanefa Mpanjaka malaza,
Midera ny anaranao, re,
Izahay vory eto izao,

Fiv : :,:Ny saotra sy dera aman-daza
No atolotray ho Anao.:,:

2. Ry Jeso malemy fanahy!
Manatona Anao tsy manahy
Ny zaza mivory aty izao,
Ekeo mba ho mponina ary.
Ny saotra sy dera, sns…

3. Fahiny Hianao tonga teto
Nanala ny rofy sy sènto,
Avia mitahy anay re,
Matoky Anao, izahay.
Ny saotra sy dera, sns…

4. Ry Jeso Mpamonjy sy Zoky!
Izay ampy tokoa mba toky,
Mifaly ny manana Anao izao,
Arovy ka aza mandao.
Ny saotra sy dera, sns…

787 – Izay mahakolokolo no manana ny soa

1. Izay mahakolokolo
No manana ny soa,
Zahao ny tanimboly,
Izay fatratra tokoa,
Fa he ireo voninkazo
Mamerovero ao,
Toa nofy izay handazo
Andeha mba jereo.

2. lreo izay mahavatra
Handray ny voka-tsoa,
Ka tena tsy hahantra,
Tsy reraka tokoa;
Jereo ireo taninketsa
Mampanantena voa,
Fa soa tsy manam-petra
Sy hanim-be tokoa.

3. Izahay, ry ray sy reny,
No voninkazo koa,
Hamerovero any
An-tokatrano soa,
Tezao mba hihatsara.
Ny fofo-manitray,
Mba tsy harahin-tsento
Ny toetra anananay.

4. Izahay no toy ny ketsa
Ho vanona tokoa,
Hamoa tsy misy fetra,
Sy tena hahasoa.
Ny fiangonantsika,
Hahita valiny,
Ny fivavahantsika
Handroso hery koa.

786 – Ny teninao Jehovah Izay ianaranay

1. Ny teninao, Jehovah!
Izay ianaranay,
Dia tsara, tsy miova,
Ka ifalianay
He! Tena mananjara,
Izahay ankehitrio,
Fa lova tsara fara,
No azo amin’io.
———————
Ta Parole, Éternel !
Celle que nous apprenons
Est merveilleuse, elle ne change pas
Nous nous en réjouissons
C’est vraiment une grâce
pour nous
Elle nous assure un si bel héritage.

2. Ireo zaza teo aloha
Dia tsy nahita izao
Tsy nisy hampifoha,
Natory foana tao;
Nahantra sady ory,
Niferina aina koa,
Tsy fantany akory
Izay tena foto-tsoa.
———————
D’autres enfants avant nous
n’ont pas vécu cela.
Personne n’est venu les réveiller,
Ils sont restés endormis ;
Ils étaient pauvres et malheureux
Ils se plaignaient,
Sans connaître la vraie source du bonheur.

3. Mamiratra indrindra.
Ny masoandronay,
Milanto sy mirindra
Ny antom-piainanay;
Ny teninao ihany
No mahatonga izao,
He! Sambatra ny tany,
Fa mahalala Anao.
———————
Notre lumière
resplendit.
Toute notre existence se déroule
dans une harmonie bien ordonnée.
Et c’est grâce à ta parole,
Heureuse la nation
Qui te connaît.

4. lrinay mba hihombo
Izay ianaranay,
Ampio koa mba hitombo
Ny saina anananay;
Ho avy zato heny
Ny voan’ny teninao,
Hiely eran-tany
Ny voninahitrao!
———————
Nous désirons être fermement attachés
à ce que nous apprenons,
Aide-nous à avoir
toujours un meilleur discernement
Que ta parole porte des fruits
au centuple
Que ta gloire
se répande sur toute la terre !

.

780 – He, dera, laza, hery

1. He, dera, laza, hery
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.
Hianao Mpanjaka tia,
Hianao no Tomponay,
Izay tonga ho Mpamonjy
Sy ho Mpisolonay.

Fiv : He, dera, laza, hery,
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.

2. Midera Anao, ry Jeso!
Anjely maro be,
Ka izahay an-tany
Ta-hankalaza Anao.
Toy izay nataon’ny zaza
Izay tao Jerosalema,
Nitondra ny rofia
Ho fanajana Anao.
He, dera, sns…

3. Raha mbola tsy nijaly
Hianao, ry Tompo ô!
Nidera Anao ny zaza,
Ka faly Hianao;
Koa mbola hoderaina
Hianao ankehitrio,
Ry Jeso Tompo tia!
Mandrakizay doria.
He, dera, sns…

779 – Jeso Kristy Tomponay, Jeso Kristy, Avotray

1. Jeso Kristy Tomponay!
Jeso Kristy, Avotray!
Avy mba hidera Anao
Izahay mpianatrao.

Fiv : :,:Mihainoa, ry Jeso Tompo
Fa ny fonay, fa ny fonay,
Entinay midera Anao:,:

2. Zazakely izahay,
Zava-bitsy fantatray,
Koa ny mahasoa anay
Dia ankinina aminao.
Mihainoa, sns…

3. Mamindrà fo aminay,
Mamelà ny helokay,
Mba hiraisana aminao,
Fa izay no maminao.
Mihainoa, sns…

4. Mba tahionao izahay,
Ary koa ny havanay
Atsangano ho Anao,
Fa izay no sitrakao.
Mihainoa, sns…

778 – Vory izahay izao

1. Vory izahay izao
Eto anatrehanao.
Ry Jeso Tomponay!

Fiv : He! Faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! Faly ny fonay,
Avy mba hidera, anao.

2. Saotra tsara entinay,
Dera koa atolotray
Anao, ry Tompo ô!
He! Faly, sns…

3. Zazakely izahay,
Fohy ny fisainanay,
Tarihonao izao:
He! Faly, sns…

4. Ela no nasianao
Soa ny mpanomponao
Ry Tompo be fitia!
He! Faly, sns…

5. Ao ny ray sy reninay,
Ary koa ny havanay
Ataovy olonao:
He! Faly, sns…

6. Zaza, ray sy reny koa
Dia hihaona avokoa
An-danitrao ary:
He! Faly, sns…

777 – He, zaza marobe tokoa

1. He, zaza marobe tokoa
Ary an-danitra,
Mifaly amin’i Jeso,
Finaritra avokoa:

Fiv : He, mihoby mafy izy,
Ka midera an’i Jeso.

2. Moa nentin’iza izy ireo
Ho ao an-danitra ao
No miramirana endrika
Sy faly toy izao?
He! Mihoby, sns…

3. Jesosy Tompo no nandao
Ny lapa fahizay
Ka nahatonga azy ireo
Ho aminy ary:
He! Mihoby, sns…

4. Ny lambany novàny soa,
Dia lamba tena vao,
Ny fony nosasany koa,
Ka faly izy izao:
He! Mihoby, sns…
Amena.

776 – Mba ekeo, ry Jeso Tompo izahay madinikao

1. Mba ekeo, ry Jeso Tompo,
Izahay madinikao
Fa maniry te hanompo
Sy hanao ny sitrakao;
Tsy mba zaza no terena
Na nomena zava-tsoa
Fa minia manolo-tena
Ho Anao tokoa tokoa.

2. Tsy ny manan-kery ihany,
Na ny lalin-tsaina koa,
No mahazo miandàny
Aminao, Mpamonjy soa;
Fa ny mbola zaza osa,
Ka malemy toa anay,
Izay mba te-hidodododo
Homba Anao, Mpanjakanay

3. Maminay ny fanompoana
Izay natolotrao anay,
Ka hataonay sasa-poana
Izay mamily dia anay.
Fa ny hany mba ilaina,
Dia ny fanohananao;
Mba ho azonay vitaina
Izay rehetra sitrakao.

4. Enga anie ny faniriana,
Izay anananay izao,
Ka harahim-pitahiana
Sy hotanterahinao.
Dia ho feno fifaliana
Ny fanahy anatinay,
Ka tsy hisy hakiviana
Hanan-kery aminay.