206 – Ny teny masinao Jehovah Tompo ô

1. Ny teny masinao
Jehovah Tompo ô !
Nampanoratinao
Ireo mpanomponao.
Dia tiako ka tanako,
Ho lova sy fananako

2. Ny teny masinao
‘Zay noteneninao
Milaza amiko
Ny hasoavanao
Izay harena atolotrao
Ho entiko hidera Anao.

3. Ny teny masinao
Andriamanitraô !
Maneho ny fitia
Nataon’ny Zanakao,
‘Zay maty tany Kalvary
Hamonjy ny mpanota ety.

4. Ny teny masinao
No mampianatra
Ny saiko tsy mahay
Mba hahafantatra
Ny zavatra miafina
‘Zay momba ny hasoavanao

5. Ny teny masinao
Dia tsy mba mety lo;
Izay ambarany
Tsy misy tsy ho to,
Na levona aza ka tsy ao
Izao rehetra ary ‘zao

205 – Ny Teninao rehetra

1. Ny teninao rehetra
Ry Tompo tia anay;
No tsy mba manam-petra
Fa to mandrakizay;
Ho levona avokoa,
Izao rehetra izao,
Haharitra tokoa
Zao teninao izao.

2. Ny tenin’ny Baiboly
No sabatra entinay
Handresy ny devoly,
‘Lay fahavalonay;
Raha misy mampahory,
Ka osa izahay
Ny teninao mahery
Manjary tanjakay

3. Fa teny mamy koa
Ho an’ny mpankato
Ka loharano soa
Miboika ao am-po
Ho fanomezan-toky
Ny azon’ny manjo.
Sy hani-mahavoky
Mamelona ny fo

4. Fa teny mampisava
Ny aizim-be aty.
Fanilo manazava
Ny dia ho ary
Manolo-pahendrena,
Mananatra ny fo,
Milaza famonjena
Sy lova tsy ho lo.