200 – Rainay ô Masina!

1. Rainay ô Masina!
Tompon’ny lanitra,
‘Zay tia anay;
kiady sy mandanay
Ho fiarovana,
‘Zay hitokianay
Mandrakizay.

2. Jeso ô, Tomponay!
Lalana marina
Amin’ny Ray!
Fahamarinana
Ary fiainana
Azonay aminao
Ry Tomponay!

3. Fanahy Masina ô
lrak’i Jesosy
Tonga ety;
Manazavà anay
Amin’ny maizina.
Ny hevi-dratsinay
Esorinao!

4. Andriamanitra ô!
Telo fa tokana,
Tompo iray;
Aza mandao anay,
Ory sy reraka
Noho ny heloka
‘Zay mambo anay.

5. Aza tsaroanao
Ny hadisoanay,
Ry Tompo ô!
Fa mamelà anay
Noho ny zanakao
Ka manomeza anay
Ny fo madio.

204 – Mamy ny fitianao

1. Mamy ny fitianao
Ry Jehovah Tompo ô!
Nahafoy ny Zanakao
Hanavotanao anay.

2. Maminay ny antranao,
Ry Jeso Mpamonjy ô!
Ta-hamonjy Hianao
Sy hanafa-keloka

3. Mamy ny fitaomanao
Ry Fanahy Masina ô!
Ny fanahinay ovay
Hankato ny anatrao

203 – Ry Rainay be fitia

1. Ry Rainay be fitia,
Mpamelona anay!
Tariho tsy hania
Hazoninao ‘zahay;
Fa be ny fahavalo
Mitady ny ainay
Mamely tsy mimalo
‘Lay ratsy hatrizay.

2. Ry Zokinay malala!
Ry Jeso havanay!
Toroy mba hahalala
Ny mety izahay
Ny miaraka aminao re,
Ry Jeso Tompo soa,
No mahasoa ny saina
Ny fo, fanahy koa.

3. Fanahy Mpanazava
Sy Mpanadio ny fo!
Tomoera lalandava,
Monena ao am-po
Koa dia ampidino
Ny hasoavanao
Ovay sy hamasino
Ny toetray izao

4. Ry Tompo be fiantra!
Ry Telo Zay Iray!
Ny tananao miantra
Atsory aminay
Rehefa tapita andro
Ka hody izahay
Mba raiso re, ry Tompo!
Mba raiso izahay

202 – Ry Ray malala ô!

1. Ry Ray malala ô!
Mba raisonao
Ny haja entiko
Hidera Anao
Ny fitiavanao
No mamiko izao
Izaho dia Anao
Ry Raiko ô!

2. Ry Jeso tia ô
Mpanavotra,
Ta-hankalaza Anao
Ny vavako;
Ny avo-dehibe
Manafaka ahy e
Izaho dia Anao
Ry Jeso ô!

3. Fanahy Masina ô!
Mpananatra
Mahiratra tokoa
Ny masoko,
Mazava re izao
Ny lalako hankao;
He! Fifaliam-be
No ahy ‘zao

201 – Midina, Tomponay !

1. Midina, Tomponay !
Ampionao izahay
Hidera Anao
Ray soa tia anay,
Hery sy tanjakay
Zay hotompoinay
:,: Mandrakizay :,:

2. Avia, Jeso ô!
Reseo ny rafinay
Ho lavonao
Arovy izahay
Amin’ny herinao
Ny fitarainanay
:,: Henoinao :,:

3. Fanahy Masina ô!
Tariho izahay
Hanaiky ‘zao
Mahery Ianao
Ny fonay anjakao
Aza ilaozanao
:,: Mpananatra ô :,:

4. Ry Telo ‘zay Iray!
Dera mandrakizay
Omena Anao
Ny voninahitrao
Aoka ho hitanay
Ka raisonao ‘zahay
:,: Ho aminao :,: