FF 2 – He, manolo-tena

1. He manolo-tena ho Anao
Fa mandre ny feo sy antsonao
‘Zato tenako izay mania
Ka raiso Tompo, raiso ry Jesoa Tia

Fiv : Hanoa ny sitrakao
Hanao izay tianao
Ka ho mpanompo vonona
Sy sahy koa
Hitory hatrany ilay Fitiavanao
Ambaram-pialam-pofon’aiko Jesoa.

2. Eny Tompo tsy mba mendrika aho
Feno loto ny ao am- poko ao
Nefa re ilay fitiavanao
No inoako handray ahy
Ho Mpanomponao
Hanoa ny sitrakao sns…

3. Eo anilanao no fifaliako
Ho Anao mandrakizay no tiako
Ny ho vavolombelonao Jesoa
No mamiko sy tena iriko tokoa
Hanoa ny sitrakao sns…

4. Fantatro fa sarotra ny diako
Marobe ny zavatra ho sedraiko
Nefa raha Ianao no momba ahy
Dia tsy hanan- tahotra ny fo sy fanahy
Hanoa ny sitrakao sns…

FF 1 – Mitsangana ianao ry mino

1. Mitsangàna ianao ry mino
Fa ilain’ ny taninao
Ny finoanao ifikiro
Mivonòna ianao
Ny ady anatrehanao tsy mora
Tena sarotra tokoa
Nefa toy ‘ lay tao Edoma
‘Lay mahery momba anao.

Fiv : Mbola ho avy ny maraina
(‘lay maraina)
‘Zay mitondra hery vao
Ry mpiambina miarena
Ka ingao ny zovinao
Ambarao fa ny aizina
Indro efa lasa re
Efa tonga ny maraina
Hisy hazavana be.

2. Raha sendra ady mafy
Mila handreraka ny fo
Dia tsarovy fa mihafy
Vao hahita ny soa
Raha tafita ianao
Hisy hazavana be
Ny aizin-kitroka ho lao
Tapi-dàlana haleha.
Mbola ho avy ny maraina sns…

3. Fahafahana doria
Tsisy tambiny aminao
No omen’ ny Tompo tia
Raha tahiana ianao
Ho fanilo mandramaty
Ho mpitantana ny dia
‘Lay finoana ao anaty
Homba anao doria doria.
Mbola ho avy ny maraina sns…

FF 26 – Jesosy reharehako

1- Tsy misy reharehako
Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !
Anao ny hery, Anao ny haja
Sy Voninahitra
Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita
Indro efa resinao
Izao tontolo izao dia nahita
Fa efa nitsangana Ianao

Sambatra aho, Jeso ô,
Manana Anao izay Tompon’ny hery.
Sambatra aho, Jeso ô,
Miankina eo an-tratranao
Ampy ahy ny Fitiavanao
Ampy ahy ny finoako Anao.
Raketiko ao am-po lalandava
Fa reharehako Ianao

2- Nasehonao ilay fahefana
Manda sy aroko,
Ka niala maina teo ilay satana
Izay fahavaloko
Tsy misy maharombaka akory
Izay eo an-tananao
Izany indrindra no ilazako
Fa reharehako Ianao

3- Tsy nisy nahitam-pamonjena
Afa-tsy taminao.
Nanaiky Ianao, tsy mba noterena
Hitondra aina vao.
Ny tananao mahery natsotranao
Mba hitantana
Hahaizako mandeha sy mizotra
Ny làla-marinao.

FF 12 – Am-pelatananao ry Raiko

1. Am-pelatanana ry Raiko
Ny mombamomba ahy rehetra
Iriko ianao no ho mpibaiko
Ianao anatiko ao mitoetra
Ho andrirahoko tokoa
Hitarika ahy hatrany hatrany
Andriafo tsy mandao Ianao
Jesoa Ianao no hazavana tsy ho lany
Am-pelatananao ihany
Mandrakizay doria doria
Na ny fiainako eto an-tany
Na hatrary ankoatra ary.

2. Ny saiko am-pelatananao
Ny foko efa tsy ahy intsony
Fa voaova ho vaovao
Dia lasanao ry Ray ambony
Ny hasambarako ombieny
Mifaly manana Anao
Ilay fiainako mpanjeninjeny
No voafehinao anatiko ao
Am-pelatananao ihany
Mandrakizay doria doria
Na ny fiainako eto an-tany
Na hatrary ankoatra ary.