AN 19 – Didy vaovao no omeko anareo

Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo, no mba hifankatiavanareo koa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, fa mpianatro hianareo, fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.
Izao no didiko, izao no didiko, izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe, lehibe noho izao: manolotra, manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.