AN 21 – Jehovah ô! Hianao no Vatolampy

:,:Jehovah ô! Hianao no Vatolampy iorenan’ny finoanay sy fanantenanay, Jehovah ô, Jehovah ô!:,:
Mpamonjy mora azo indrindra, ka mety mba hanavotra izay manota.
Jehovah ô, Hianao no faleha: mijere anay, ry Tompo Masina ô! Dia tafionao ny hery vaovao ny mpanomponao, ho mendrika ny asa izay atao izao, aty antranonao, noho ny fitiavanao anay. Ka ny dera aman-data, hery voninahitra anie, ho Anao mandrakizay, Jehovah Tompo ô! Jehovah ô! Jehovah ô!
Jehovah ô! Hianao no faleha: mijere anay ry Tompo Masina ô!