AN 23 – Hoderaina ny Anaranao, ry Andriamanitra ô

Hoderaina ny Anaranao, ry Andriamanitra ô! Tompo be fahasoavana, mba henoy ny vavakay! Ry Mpanjakan’ny mpanjaka ô! Raiso ny fifonanay! O ry Tompo Mpampionona, mba henoy ny vavakay! Mihainoa ny vavakay, mihainoa ny vavakay! Tompo tia sy Mpamindra fo! Mihainoa anay. Amen!