750 – Dera, laza, ry Mpanjaka

1. Dera, laza, ry Mpanjaka!
No atolotray Anao,
Noho Hianao nitahy
Tratranay ny taom-baovao.

2. Andro maro, izay no lasa,
Be ny soa hitanay;
Fitahia-mahagaga
Azo taminao, ry Ray!

3. Marobe ny ratsy vita,
Lehibe ny helokay,
Ka tsy mendrika hiantso
Ny Anaranao izahay.

4. Miantrà, ry Zanahary!
Mamelà ny helokay,
Ka sasao ny ran’i Jeso,
Mba hadio izahay.

5. Aoka re ny andro sisa
Hanompoanay Anao;
Hatanjaho, ry Jehovah!
Izahay mpanomponao.