750 – Dera, laza ry Mpanjaka

1. Dera, laza ry Mpanjaka
No atolotray Anao,
Noho Ianao nitahy
Tratranay ny taom-baovao !

2. Andro maro izay no lasa,
Be ny soa hitanay ;
Fitahia-mahagaga
Azo taminao ry Ray !

3. Marobe ny ratsy vita,
Lehibe ny helokay,
Ka tsy mendrika hiantso
Ny Anaranao izahay !

4. Miantrà ry Zanahary
Mamelà ny helokay
Ka sasao ny ran’i Jeso
Mba hadio izahay !

5. Aoka re ny andro sisa
Hanompoanay Anao ;
Atanjaho ry Jehovah
Izahay mpanomponao !