751 – He, vaovao ny taona

1. He, vaovao ny taona,
Ry Jesosinay,
Ka te-hihaona
Aminao izahay.:,:

2. Hianao mitahy
Ny mpanomponao,
Koa tsy manahy
lzay tarihinao:,:

3. Ary izaho koa
Mba tantanonao,
Dia hahita soa
Ao an-danitrao!:,: