752 – O, ry Jesosy ny Anaranao

1. O, ry Jesosy ny Anaranao
Manatsika ahy izao hanatona,
Hanolotra ny foko ho Anao
Mpamonjy tia sy Mpamelona !

2. Manatona aho ka miondrika
Hanoroka ny tongo-masinao
Izaho olona tsy mendrika
Ka mba havaozy Tompo, ho Anao !

3. Antsoiko isan’andro Ianao,
Ry toky tsara mahafatra-po,
Ka amin’ny Anara-masinao
No anankinako izay hanjo !

4. Raha Io no entiko mangataka
Hisokatra amiko ny lanitra,
Ka dia ho azoko malalaka
Ny zava-tsoa izay maharitra !

5. Mamirifiry izao tontolo izao
Tsy misy tena fitsaharana ;
Fa fiereko ny Anaranao
Ka ahitako fiadanana !

6. O, ry Anaran’i Jesosiko,
Ry paradisa aty an-tany ô !
Ry voninkazo mampifaly fo ;
Ry tohan’aina ao an-dalako,

7. Iriko andro aman’alina
Ny hanana Anao ho ao am-po ;
Ho tokiko raha mbola velona
Sy amin’ny hahafatesako !