752 – O, ry Jesosy, ny Anaranao

1. O, ry Jesosy, ny Anaranao,
Manatsika ahy izao hanatona,
Hanolotra ny foko ho Anao,
Mpamonjy tia sy Mpamelona.

2. Manatona aho, ka miondrika
Hanoroka ny tongo-masinao
Izaho olona tsy mendrika,
Ka mba havaozy,
Tompo, ho Anao!

3. Antsoiko isan’andro Hianao,
Ry toky tsara mahafatra-po,
Ka amin’ny Anara-masinao
No anankinako izay hanjo.

4. Raha io no entiko mangataka
Hisokatra amiko ny lanitra,
Ka dia ho azoko malalaka
Ny zava-tsoa izay maharitra,

5. Mamirifiry izao tontolo izao
Tsy misy tena fitsaharana;
Fa fiereko ny Anaranao,
Ka ahitako fiadanana.

6. O, ry Anaran’i Jesosiko,
Ry paradisa aty an-tany ô
Ry voninkazo mampifaly fo,
Ry tohan’aina ao an-dalako

7. Iriko andro aman’alina
Ny hanana Anao ho ao an)
Ho Tokiko raha mbola vel,,i
Sy amin’ny hahafatesako.