72 – Teraka Jesosy Tomponay

1. Teraka Jesosy Tomponay,
Taitra ny olona fahizay,
Nisy anjely nihira teo,
Mahafinaritra, tsara feo,
Sady milaza soa aminay,
Dia hihira anio izahay

Fiv : Taona fahasambaranay,
Volana fifalianay,
Andro firavoravoana Anao,
Jesosy, Zanaka Masina ô!

2. Teraka Jesosy be fitia,
Indro kintana tonga teo,
Avy hanoro ny Zaza soa:
Faly ny Magy, fa Io tokoa,
Io no Mpanjaka mandrakizay
Dia nanaja androtr’izay:
Taona fahasambaranay, sns…

3. Teraka Jesosy Zaza soa,
Zaza Malalan’ny Ray tokoa;
Tonga hamonjy io Zaza io,
Teraka ao Betlehema anio;
Ento ‘zahay, Fanahy, hankao.
Andronay mahafaly izao:
Taona fahasambaranay, sns…

4. Sambatra manana Anao ho Ray,
Faly sy ravo tokoa izahay;
Jesosy Tompo nirahinao,
Tonga ho nofo ny Zanakao;
Teraka ho Mpanavotra anay
Avy hifaly eto ‘zahay:
Taona fahasambaranay, sns…