73 – Indro Zazakely zanak’i Maria

1. Indro Zazakely
Zanak’i Maria,
Tompon’ny anjely,
Nefa nankaty,
Io no Zazalahy,
Zanaky ny Ray.
Tonga mba hitahy:
Izy no anay.

Fiv : Mihirà, ry tany,
Sy ny mponina eo.
Hafalian-tsy lany,
Manandrata feo!
Jeso no deraina,
Fa Mpanjaka soa;
He! Ny fanjakany
Lehibe tokoa.

2. Zaza nantenaina
Fony ela be,
Sady Tompon’aina
Manan-kery be,
Mihirà, ry tany!
Eny, mifalia:
Hoy ny mpaminany,
Izy no Mesia:
Mihirà, ry tany, sns…

3. Jeso Zaza hendry,
Masina sy to,
Tompo voatendry,
Mpanadio ny fo,
Aoka mba hijery
Zao tontolo izao,
Zaza manan-kery,
Indro, mba hajao:
Mihirà, ry tany, sns…