76 – Miderà anio, ry mino

1. Miderà anio, ry mino,
Ny Mpanavotra anareo!
Manandrata feo hidera
An’i Kristy, Tompo soa;
Zanaky ny vehivavy,
Nefa Andriananahary,
Teraka ho olona
Mba hanavotra anareo:
Teraka any Betlehema
‘Lay Mpanavotra anareo.

2. Taitra ny mpiandry ondry,
Ary koa nivadi-po,
Tamin’ny anjely maro
Tonga tany aminy.
Fa isika tsy ho taitra,
Fa ho faly sy ho ravo,
Sitraky ny Tompo soa
Nidina ka nankaty:
Teraka any Betlehema
Jeso Kristy, Tompo soa.

3. Aza taitra, matokia,
Manatòna, mihainoa.
Mazotoa, ka avia,
Maneke ny Tompo soa.
Arahaba, Tomponay ô!
Tompom-pihavananay,
Teraka ho Tomponay;
Tompon’ny fiainanay;
Arahaba, Tomponay!
Ry Mpanavo-dehibe!