77 – Tonga indray re ny Noely

1. Tonga indray re ny Noely,
Andro tsara sady soa,
Jeso Tompon’ny Anjely,
Nefa nietry tena koa.
Indro tonga Zazakely
Ho sakaizanay tokoa,
Sy hamory ‘zay miely
Hody amin-dRainy koa.

2. He! Ny fonay ravoravo,
Ry Noely maminay,
Fa ny Zanaky ny Avo
No nomeny ho anay.
Mba hanarina ny lavo
Sady ho fiainanay;
Feno sy mitafotafo
‘Zany hasambaranay.

3. O! ry androm-pamonjena,
Arahaba, hianao!
Olo-maro sesehena
No mifaly aminao.
Avy koa mba hitsena
‘Lay Mpamonjy soa ‘zahay
Ka ny fonay no homena
An’i Kristy Havanay.