80 – He ny hoby ao an-danitra

1. He, ny hoby ao an-danitra
Fa Mpamonjy re no teraka
Io no Zanak’Andriamanitra
‘Lay tanteraka

Fiv : Mifalia (O! mifalia)
Mihobia (Sy mihobia)
Fa tonga ho anao ny Tompo tia
Ka mba hirao (Ka mba hirao)
sy lazao (sy koa lazao)
Ny famonjena azonao.

2. Zava-mahagaga fatratra
Ny fitiavan’ Andriamanitra:
Ny mpanota tafasaraka
Tonga sambatra!
Mifalia, sns…

3. O! ry tany izay asandratra
Ka vangian’ny Tompon-danitra
Inona ary no atolotra
Ny Mpanavotra
Mifalia, sns…