83 – Ry Jeso ô! Hianao no mahavonjy

1. Ry Jeso ô! Hianao no mahavonjy
Izay rehetra hiankina aminao;
Tonga taty hitady sy hamonjy
Izay mpanota very Hianao.

Fiv : He! Ry mpanota very aty!
:,: O! mankanesa ho any aminy.:,:

2. Na dia Zana-janahary aza,
Na dia Tompo aza Hianao,
Tsy mba nitandro hery aman-data
Fa tonga olono ory Hianao.
He! Ry mpanota, sns…

3. Tamin’ny dianao nanaovan-tsoa,
Tsy nahalala sasatra Hianao;
Fa Hianao tsy nanana tokoa
‘Zay nametrahanao ny lohanao.
He! Ry mpanota, sns…

4. Dia nolatsaina sy nalam-baraka
Sy novonoin’olon-dozabe,
Ka dia maty Hianao Mpanjaka
Ho fanavotana olo-marobe.
He! Ry mpanota, sns…

5. Ny fasanao nambenan’ny mahery,
Nefa tsy ela tao ny Tomponay
Velona indray hamonjy olom-bery,
Velon-kanao fifonan-ko anay.
He! Ry mpanota, sns…