84 – He ! Be ny hasoavana

1. He ! Be ny hasoavana.
Fa tonga ny fotoana,
Ka Kristy Tompo teraka
Hamonjy sy hanavotra.

2. Ny fahotan’ny olona
Dia lova tamin-drazana;
Isika trany avokoa,
Ka very re ny aina soa.

3. Inty ny Zaza Masina e,
Izay neken’ny Rainy hoe:
“Ny Zanako Malalako,
‘Zay mamiko sy sitrako.

4. Ny dera eran-danitra
Omeo an’Andriamanitra,
‘Zay nahafoy ny Zanany
Hanavotra ny olony.