85 – Avelao isika izay te ho tia

1. Avelao isika
Izay te ho tia
Ny Mpanavotra antsika,
Hanaraka Azy.

2. Aoka ho fantantsika
Ny fitiavany
Sy ny anton’ny asany
Hiderantsika Azy.

3. Be ny fiantrany,
Nijery ny ory,
Tratran-dRainy nialany
Ho teraka olona.

4. Be ny fiantrany,
Nijaly ka maty
Hamonjeny ny mpanota,
Ka Izy hisaorana.