147 – Lasa ny Mpanavotsika

1. Lasa ny Mpanavotsika,
Ao an-danitra ary,
Mba hanoman-trano tsara,
Hitoerantsika ao.
:,: Mifalia,:,:
Ho tafiditra ao tokoa.

2. Lasa ny Mpisorontsika
Ao an-danitra ary
Ho Mpisolo vava koa
Ho an’olo-marobe.
:,: Matokia,:,:
Tsy ho very Hianao.

3. Lasa ny Mpanjakantsika
Ao an-danitra ary,
Mba handray ny fanjakana
Mety ho anjarany.
:,: Mihobia,:,:
Asandrato re ny feo.