148 – Ry varavaran-danitra ô!

1. Ry varavaran-danitra ô!
Ampandrosoy ny Tomponao,
Fa fandresena lehibe,
No efa vitany taty.

2. Moa iza izao Mpanjaka izao?
Mpandresy iza re izao?
Ny lazany manerana
Ny tany sy ny lanitra.

3. Io no Kristy Mparnonjy soa
Nisolo olo-meloka,
Ka satro-boninahitra
No mendrika ny lohany.

4. Anjaranao, ry foko ô!
Hanompo sy hanaraka
‘Lay Kapiteny lehibe
Nialoha ao an-danitra ao.

5. Ry Kristy ô! Mpanavotray!
Irinay mba ho hita koo
Izany voninahitrao
Sy ny fiandriananao.

6. Raha tapitra ny andronay,
Vohay ny varavaranao,
Ny trano namboarinao
Honenanay mandrakizay.