149 – Efa lasa Jeso Tompo

1. Efa lasa Jeso Tompo,
Hanamboatra izao
Fitoera-mahafaly
Iza re no tsy hankao?

Fiv : Fa ao ankoatr’i Jordana,
Ao an-danitra ao ambony
Misy fitsarahan-tsara
Ho an’ny madio.

2. Tany tsy idiran’ota,
Tany masina sy soa,
Ka izay rehetra hankany
Dia ho masina avokoa:
Fa ao, sns…

3. Fa izay matoky tena,
Ny tsy mety mino koa,
Tsy avelany hankany,
Fa ho laviny tokoa:
Fa ao, sns…

4. Ny mandao, ny fomba ratsy
Ny mahazo fo vaovao,
Ny navotan’i Jesosy,
Dia izy no hankao:
Fa ao, sns…

5. Ry mpanota saiky very!
Mibebaha re anio;
Maniria hovonjena,
Ka ny fahotana ario:
Fa ao, sns…