169 – Ry Tompo Andriamanitra mpanao izao rehetra izao

1. Ry Tompo Andriamanitra,
Mpanao izao rehetra izao!
Midera Anao ny lanitra,
Ny tany koa mitsaoka Anao.

2. Hianao no Ray mandrakizay,
Mpanao izao tontolo izao.
Tongava re, ka mba tahio
Ny vavakay atao anio.

3. Ry Kristy ô, Mpanavotra,
Mpamonjy be fìtia tokoa;
Hianao no Zanaky ny Ray
Ka mendrika haja, saotra koa,

4. Fanahy Masino ô, avia,
Sasao ho voadio izahay
Hanoa sy hanara-dia
Ilay Mpamonjy Tomponay.

5. Anao ny voninahitra
Sy dera tsy mitsahatra
Ry Telo izay Iray, Tsitoha.
Ray, Zanaka, Fanahy koa.