170 – Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

1. Ry Jeso, ny fitiavanao
No ifalianay,
Fa voavono Hianao
Hisolo voina anay.

Fiv : Mba raisonao re
Ny saotra aterinay izao.
Ho fanajana
Anao Mpamonjy tia.

2. Mahery ny fitiavanao,
Ka itokianay;
Izay mikambana aminao
Dia tsy hangaihay.
Mba raisonao, sns…

3. Ambony ny fitiavanao,
Ka tsy mba takatray;
Kanefa noho ny herinao,
Hiezaka izahay.
Mba raisonao, sns…

4. Hiezaka izahay, Jeso!
Ka mba ho tia Anao,
Ka tsy hatahotra eso-koa
Noho ny aminao.
Mba raisonao, sns…