173 – Hosana no asandratray ho an’i Jesosy

1. Hosana! (in-3)
Hosana no asandratray
Ho an’i Jesosy,
Fa Izy no Mpanjakanay
Sy Tompo tia koa;

Fiv : Hosana no atolotray
Anao, ry Tomponay!
:,: Ity no andro Jobily
Ka hifalianay.:,:

2. Hosana! (in-3)
Hosana ho Anao anie,
Ry Kristy Tomponay!
Fa avy Hianao tokoa
Hanjaka aminay!
Hosana, sns…

3. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa ho sambatra.
Izay mpanomponao;
Tsy hisy fahoriana
Ety an-taninao!
Hosana, sns…

4. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa miomana
‘Zahay vahoakanao
Hitsena Anao Mpanjakanay
Raha avy Hianao!
Hosana, sns…

5. Hosana! (in-3)
Hosana! Raisonao tokoa,
Ry Tompo tianay,
Ny dera, laza, saotra koa,
Izay aterinay!
Hosana, sns…