41 – Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po

1. Indro Jeso mandondòna
Eo ambaravaram-po,
Injao ny feony mifona
Mba haneho indrafo,
Aoka Izy hovohàna,
Fa mitondra famelana
Hampahery sy hitana
Ny fanahinao sy fo.

2. Efa novidiny lafo
Mba ho afaka hianao;
Izy hiara-misakafo
Sy hifaly aminao;
Fahasoavana zaraina,
Lova ampanantenaina,
Iray ny vatsy, iray ny aina,
Ndrey, ny hasambaranao