42 – Vohay ny varavaram-po

1. Vohay ny varavaram-po
Ilay Mpanjaka manan-jo.
Mpamonjy izao tontolo izao
No tonga hanasoa anao!

2. Ny teny fanasana atao
Mitondra tena aim-baovao,
Ny fahoriana manjo
Afahan’ny famindrampo.

3. Mba mihainoa, maneke,
Fa sambatra izay mandre,
Ka anjakan’ny Tompo to,
Izay feno antra, mora fo.

4. Ny andron’aina mitatao
No mahafaly fo izao,
Mamiratra sy manome
Fanantenana lehibe.

5. Ny vavahady mba vohay
Finaritra izay mandray,
Fa tonga Ilay Mpanjaka soa
Hanao ny asany tokoa.

6. Sokafanay ny fo izao,
Ry Jeso, mba hidiranao,
Ny fahasoavanao anie
Hanananay harena be.

7. Atolotray, ry Tompo ô,
Mba hahatamana Anao ny fo
Ny famonjena vitanao
No iankinanay izao.