43 – Manenoa, ry farara

1. Manenoa, ry farara!
Horohoroy, ry tany
Ka miantsoa ny maty,
Fa akaiky ny Mpitsara;
:,: Indro Kristy:,:
Avy amin-drahona!

2. Ny feony no hampifoha
Ny any am-pasana;
Ny teniny no hamory
Ny velona rehetra;
:,:Samy handray:,:
Ny valin’ny nataony.

3. Ny tsy mino hilazany:
“Mialà voaozona,
Mandehana, mitoera
Ao amin’ny maizina”
:,: Ry mpanota:,:
Any ny anjaranao.

4. Fa ny mino hilazany:
“Avia, notahina,
Mandrosoa, mankanesa
Ho amin’ny mazava”
:,:Io, ry mpino:,:
Indro ! ny anjaranao.