46 – O! ry Mpanefa ny toky rehetra

1. O! ry Mpanefa ny toky rehetra,
Moa ho ela vao tonga ny fetra?
Tena andrasanay ny fihavianao:
:,: Aza ela, re! :,:

2. He! lzahay, fa vahiny mandalo
Indro manenjika ny fahavalo;
Koa henoy re ny senton’ny olonao:
:,: Aza ela, re! :,:

3. He! Ny voavotrao dia miandry,
Na izahay na ireo nodimandry;
Tompo, tsinjovy ny fasan’ny olonao:
:,: Aza ela, re! :,:

4. Ary ny zavatra eto an-tany
Samy miara-misento ihany,
Ka manantena ny mba hihavianao:
:,: Aza ela, re! :,:

5. Mbola ho ela va Ilay antenaina?
Tsia, fa akaiky izao ny maraina;
Koa andrandrao sy antsoy ny Tompo hoe:
:,: Aza ela, re !:,:

6. “Tsy mba ho ela, fa faingana Aho,
Ary hanafaka ny mitalaho”.
“Eny, avia, faingàna, ry Tompo ô!”
‘.: Aza ela, re! :,: