47 – Ry Ziona, mihainoa

1. Ry Ziona, mihainoa!
Injay feo mafy mampifoha
Ny ampakarina izao.
Mbola alim-be ihany,
Fa ny fotoana no lany,
Ka avy ny malalanao.
Antsoiny hianao,
Alao ny jironao
Ka velomy;
Dia miaingà hivoaka,
Hitsena ny Mpampakatra!

2. He, Ziona ravoravo,
Fa reny izao ny antso avo,
Ka velona ny hobiny:
Indro, avy Kristy Tompo.
Hanafaka anay mpanompo,
Halainy hampakariny.
He, faly re ny fo!
Avia, Tompo ô!
O, hosana!
Mihaingo izao hitsena Anao,
Ry Kristy, ny malalanao!

3. Hira, hoby, fiderana
Asandratray mba hitsenana
Anao, Jesosy Tompo ô!
Tsy mba misy mitomany,
Fa mirana izay mankany
Am-pampakaram-badinao
Mahafinaritra
Ny hiran-danitra!
Haleloia!
Ilaozanay ny trano lay,
Miakatra ny dianay.