48 – Hevero ry mpanota ô ny andro fitsarana

1. Hevero ry mpanota ô,
Ny andro fitsarana!
Hiverina ny Tomponao
Hamaly fahotana;
Ny lanitra hahorana,
Ny tany dia hodorana,
Fa avy Ilay Mahery.

2. Trompetra no ho velona
Hotsofin’ny anjely;
Hisokatra ny fasana,
Hivory izay niely;
Ny maty dia hatsangana,
Isika koa hakarina
Hanatrika ny Tompo.

3. Ny boky hovelarina,
Fa io no manambara
Ny asa izay miafina,
Handraisana anjara
Ka aza mba mihevitra
Hahazo mihodivitra,
Fa fantatry ny Tompo.

4. Ry Tompo ô! Hazoninay
Ny tenim-panekena,
Ka mba arovy izahay
Hitana famonjena:
Ny ranao sy ny Fanahinao
No tokinay raha avy izao
Ny andro fitsarana.