100 – Moa mba efa nisy va fahoriana toy izao?

1. Moa mba efa nisy va,
Fahoriana toy izao?
Jeso ‘Lay Mpanisy soa,
Tompo sy Mpanjaka koa,
Entina tsy meloka,
Entina any Kalvary.

2. He, ny lanivoany
Voatsindron-defona!
Tongotra aman-tanany
Voafantsika avokoa.
Eny, fa ny ainy koa,
Foiny tany Kalvary.

3. Mafy ‘zay ,ry Jeso ô!
Mafy nefa zakanao;
Ny fitiavanao anay!
No niaretanao izay!
Menatra aho, Jeso ô,
Raha hadino Kalvary.

4. Taomy aho, Jeso ô!
Mba ho any Kalvary;
Ka ny foko tsy madio
Mba diovinao anio,
Ento aho Jeso ô!
Ento any Kalvary.