91 – O! Fitiavan-dalina

1. O! fitiavan-dalina
Nasehonao ilay alina
lzay namadihana Anao,
Ry Jeso, fototr’aim-baovao.

2. Mangoraka ery ny fo,
Sy ory ny fanahiko,
Raha mba tsaroako izao
Ny loza izay nanjo Anao.

3. Fadiranovana Hianao,
Nangotraka ny adinao;
Ny dinitrao nanjary ra
Noho ny fahoriana.

4. lzany no niaretanao
Noho ny fitiavanao,
Ka nentinao ny heloko
lzay tokony ho nentiko.

5. Namita fanekem-baovao
Ho famonjena Hianao,
Nasianao kase izay
Maharitra mandrakizay.

6. Misaotra Anao, ry Tompo ô!
Fa ravo ny fanahiko
Handray ny fanomezanao
Eo amin’ny latabatrao.

7. Ny teninao inoako,
Ka raisiko ho ao am-po:
Ny zava-tsoa atolotrao
Dia ranao sy ny tenanao.

8. Ry Jeso, amboarinao
Ny fonay ho fonenanao,
Ka Hianao ho tianay
Izao sy ho mandrakizay.