95 – Ny hazo nijalianao ry Jeso Tomponay

1. Ny hazo nijalianao,
Ry Jeso Tomponay;
Maneho ny fitianao,
Dia iankinanay. (in-3)
Maneho ny fitianao,

2. Mitazana ny masonay,
Mangoraka ny fo;
Na meloka aza izahay,
Ny teninao ho to. (in-3)
Na meloka aza izahay.

3. Ny avotr’aina vitanao
No itokianay;
Ny entanay voaesotrao,
Ka afaka izahay. (in-3)
Ny entanay voaesotrao.

4. Ny hazo nihomboanao
Dia voninahitray;
Ny nanalam-baraka Anao
No isandratanay! (in-3)
Ny nanalam-baraka Anao