96 – Ilay havoana natao hoe: Kalvary

1. Ilay havoana
Natao hoe: Kalvary
No tany namonoana
Ny Tompo jesosy;

Fiv : O! tsarovy re!
Maty ory tao
Jeso Tompo lehibe
Hanavotra anao.

2. Jereo ny Tomponao,
Tazanonao iry,
Ka andrandrao ny masonao,
Fa io no Kalvary:
O! tsarovy re! sns…

3. Hevero Kalvary,
Fa tao ny Tomponao;
Tsarovinao ny nentiny
Mba hamonjena anao:
O! tsarovy re! sns…

4. Tsinjovy Kalvary.
Fa Jeso Tomponao
Nijaly tany raha tety.
Ka maty Izy tao.
O! tsarovy re! sns…