97 – ‘Lay fonao tia tao Gologota

1. ‘Lay fonao tia tao Gologota
No velona ao an-tsaiko izao,
Ny fonao ‘zay mitady mpanota
No voaratra indrindra tao.
Ry fo malala, nihafy loatra,
Lavitra ny mpangoraka Anao

2. lndro! Ny lefona koa mamely,
Ka notrobarana Hianao!
He! Malahelo ireo anjely,
Fa naharary re ny fonao!
Io no fitia tsy misy toa azy.
Zaran’izao rehetra izao :,:

3. Efa hisoka ny antoandro,
Menatra izao tontolo izao;
Tsy ela intsony dia maizina andro
Kalvary ‘zay nihantonanao!
Fa izaho tsy mba hangatakaandro
Hampiantrano ny tenanao

4. Tsy sasatra na valaka koa,
Ny fonao tia, ry Tompo ô,
Menatra izao ity foko tsy soa
Tsy hahavaly tokoa Anao;
Nefa ampio aho hanaiky,
Hanatontosa ‘zay sitrakao