145 – Efa velona tokoa

1. Efa velona tokoa
Hianao, ry Tomponay!
Ka ny herinao tsy toha,
No manjaka hatrizay;
Fa ny fasana, ny ota,
Noresenao avokoa,
:,: Zay no tokinay mpanota,
Tanjakay sy hery koo.:,:

2. Efa velona tokoa,
Hianao, ry Tomponayl
Lasa nanamboatra koa,
Fitoerana ho anay;
Tany tsy mba misy ota.
Tsy hidiran’ny manjo.
:,: Tany soa sy madio,
Maharavoravo fo.:,:

3. Efa velona tokoa,
Hianao, ry Tomponay!
Ka misolo vava koa
Sy mifona ho anay;
Ny Fanahinao Omena,
Mba hitari-dalana;
:,: He! Ny sentonay dia renao,
jeso tena Havana.:,:

4. Efa velona tokoa,
Hianao, ry Tomponay!
Ary mbola ho avy koa;
Avy mba handray anay,
Maminay, ry Tompo tsara!
Hiara-monina aminao;
:,: Eny, tena manan-jara
Zay mby eo akaikinao.:,: