174 – Fanahy Masina ô ny hevitray izao

1. Fanahy Masina ô!
Ny hevitray izao
Ovay ho vao;
Vonoy ny otanay,
Diovinao ‘zahay
Ka ny fanahinay
Onenonao.

2. Fanahy Masino ô!
Tsinjovinao izao
Ny olonao;
Mpananatro ô! Ovay
Ny eritreritray;
Ny hadisoanay
Esorinao.

3. Fanahy hendry ô!
Jereo ‘zahay izao!
Ka hazavao;
Adala izahay,
Mania ny hevitray;
Dia atoroy anay
Ny lalanao.

4. Fanahy Masino ô!
Mba asehoy izao
Ny antranao;
Be tahotra izahay,
Henoy ny hatakay,
Ka ny fanahinay
Ononinao.