175 – Avia, Fanahy ô, fanahy Masino ô

1. Avia, Fanahy ô,
Fanahy Masino ô!
Midina eto aminay
Hitari-dalana.

2.Fa diso làlana
Ka ory izahay;
Ny sainay dia maizina,
Ny fonay ratsy koa.

3. Midina Hianao,
Ry Mpanazava anay,
Hanaisotra ny aizina
Aty anatinay!

4. Avia Mpananatro ô!
Mombà anay tokoa;
Ampahatsiarovinao!
Ny teny mahasoa,

5. Ry Mpampianatra ô!
Ampionao izahay
Ka aoka re ho marina
Izay ianaranay!

6. Mitomoera aty
Anatin’ny fonay;
Izany indrindra Tompo ô,
No angatahinay!